Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014: Oikeudenmukainen, avoin ja luottamukselle rakentuva yhteiskunta

3.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudenmukainen yhteiskunta edellyttää yhteistoimintaa. Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaukseen on valittu kolme eri hallinnonalojen yhteistyötä vaativaa kokonaisuutta: ensinnäkin valtiollinen järjestelmä, demokratia ja perusoikeudet, toiseksi oikeusturvan saatavuus ja kolmanneksi yleinen kriminaalipolitiikka ja rikosseuraamusjärjestelmä

Kunkin teeman lopussa on esitetty kuvaus riskeistä, jotka voivat
toteutua, jos toimintaympäristön muutoksiin ei reagoida riittävän
pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Julkisen
talouden rahoitusvaikeudet ovat heikentäneet mahdollisuuksia varmistaa
perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen. Tästä johtuen
erilaisista säästötoimenpiteistä tulisi valita vaihtoehdot, jotka
parhaiten turvaavat näiden oikeuksien toteutumisen. Oikeuksien
täysimääräistä toteutumista edistäisi myös perus- ja
ihmisoikeustoiminnan painopisteiden nykyistä selkeämpi linjaaminen.

Demokraattinen
päätöksenteko perustuu kansalaisten laajaan ja yhdenvertaiseen
osallistumiseen sekä hallinnon avoimuuteen ja vuorovaikutukseen
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toimivan edustuksellisen demokratian
lisäksi tarvitaan kansalaisten suoraa osallistumista. Uuden teknologian
avulla voidaan kansalaisia kuulla laajemmin ja useammin paitsi
erilaisten verkkoon avattavien kuulemis- ja osallistumiskanavien kautta,
myös järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä. Aktiivinen yhteistyö
hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kanssa lisää kansalaisten luottamusta
hallintoon ja poliittiseen järjestelmään sekä tuottaa hyvin
perusteltuja päätöksiä.

Oikeuslaitoksen tehtävä oikeuksien suojan,
yhteiskunnan toimivuuden ja yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä on
oikeusvaltion kulmakivi. Oikeuslaitoksen talous on ajautunut siihen
kohdistettujen määrärahaleikkausten ja uudistustarpeiden johdosta
kriittiselle tasolle. Kehittämällä malleja, jotka tukevat asioiden
varhaista selvittämistä, sekä vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja
oikaisumenettelyjä, voidaan tuottaa oikeussuojaa tehokkaasti ja
taloudellisesti jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Tuomioistuimissa tulisi
käsitellä vain asioita, joita ei oikeusturvan kärsimättä voida
käsitellä muualla. Näin huolehditaan oikeudenkäyntien joutuisuudesta ja
oikeusturvan tosiasiallisesta toteutumisesta. Asiakaslähtöisillä ja
monipuolisilla oikeushallinnon sähköisillä palveluilla voidaan parantaa
asioiden ohjautumista tarkoituksenmukaisiin menettelyihin sekä edistää
oikeudenhoidon rakenteiden tehokasta kehittämistä oikeusturvaa
vaarantamatta.

Rikosoikeusjärjestelmän käyttö ja kriminalisoinnit
ovat välttämätön, mutta vain yksi osa suomalaista kriminaalipolitiikkaa.
Rikoksia voidaan ehkäistä myös korjaamalla niiden syntyyn
myötävaikuttavia olosuhteita ja tilanteita. Siten vaikeassakin
taloudellisessa tilanteessa tulee varmistaa voimavarojen riittävyys
rikoksia ehkäisevään työhön. Vähäisten rikosjuttujen kulkeutuminen läpi
täysimittaisen tuomioistuinkäsittelyn on kallista ja hidasta. Käsittelyä
on ollut mahdollista keventää ilman, että rikosten määrä on
lisääntynyt. Rikosseuraamusten vaikuttavuutta voidaan parantaa
laajentamalla yhdyskuntaseuraamusten käyttöä ja kehittämällä
tutkintavankeuden vaihtoehtoja. Huolehtimalla vankien ja
yhdyskuntaseuraamusta suorittavien pääsystä peruspalveluihin voidaan
vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments