Euroopan komissio: Pimeä työ: Komissaari Andor tyytyväinen neuvoston sopuun EU-foorumista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi

17.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaaliministerien tänään neuvostossa pääsemään sopuun niin sanotusta yleisnäkemyksestä, joka koskee eurooppalaisen foorumin perustamista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi

Pimeä työ aiheuttaa huomattavaa
vahinkoa työolojen, tasapuolisen kilpailun ja julkisten varojen
kannalta. Foorumilla pyritään tarjoamaan yhteistyöpuitteet pimeän työn
torjuntaan osallistuville jäsenvaltioiden valvontaelimille. Komissio
esitti ehdotuksensa foorumin perustamisesta huhtikuussa 2014 (IP/14/387, MEMO/14/271, MEMO/14/272).

”Neuvoston
päästyä sopuun yleisnäkemyksestä foorumin toteutumisessa on otettu askel
eteenpäin. Pimeä työ on kaikille jäsenvaltioille vakava ongelma. Se
jättää työntekijät vaille sosiaaliturvaa ja asianmukaisia työoloja, vie
pohjan yritysten reilulta kilpailulta sekä vaarantaa julkisen talouden
kestävyyden. Koska pimeä työ ei ole ainoastaan maiden sisäinen ongelma
vaan sillä on vaikutuksia yli rajojen, on tärkeää, että kaikki
jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti uuden foorumin toimintaan.
Yhdistämällä voimamme voimme puuttua tähän epäkohtaan tehokkaammin
”, totesi komissaari Andor.

Foorumin tarkoituksena on koota
yhteen kaikki pimeän työn torjuntaan osallistuvat valvontaelimet, kuten
työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot ja
vero- ja maahanmuuttoviranomaiset sekä muita sidosryhmiä, kuten EU:n
tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia. Foorumi täyttäisi
tyhjiön EU:n tasolla, missä pimeää työtä on tähän asti käsitelty
hajanaisesti ja koordinoimattomasti erilaisissa komiteoissa ja
työryhmissä. Se mahdollistaisi toimivamman yhteistyön niiden tahojen
välillä, joka käsittelevät pimeää työtä käytännön tasolla päivittäin.

Uusi foorumi

tarjoaisi asiantuntijoille tilaisuuden
jakaa tietoa ja hyviä toimintatapoja, mikä lisäisi tähän asti vähäiseksi
jäänyttä yhteydenpitoa

tutkisi kansallisia ja EU:n tason
välineitä, joilla voitaisiin ratkaista pimeän työn ja siihen liittyvän
näennäisyrittäjyyden aiheuttamia yhteisiä ongelmia

puuttuisi rajat ylittäviin seikkoihin esimerkiksi tutkimalla tapoja parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa

lisäisi rajat ylittävää käytännön yhteistyötä, kuten henkilöstön vaihtoa ja yhteisiä tarkastuksia

laatisi yhteisiä periaatteita ja
suuntaviivoja pimeää työtä koskevia tarkastuksia varten ja järjestäisi
yhteisiä koulutustilaisuuksia

lisäisi tietoisuutta ongelmasta
toteuttamalla yhteisiä toimia, kuten EU:n laajuisia kampanjoita, tai
hyväksymällä alueellisia tai koko EU:ta koskevia strategioita.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments