Euroopan komissio: EU-lainsäädännön soveltaminen jäsenvaltioissa vuonna 2013

3.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvontaa koskevan 31. vuosikertomuksen. Sen mukaan käynnissä olevien rikkomusmenettelyjen lukumäärä on vähentynyt selvästi viime vuosina.

en mukaan käynnissä
olevien rikkomusmenettelyjen lukumäärä on vähentynyt selvästi viime
vuosina. Sitä vastoin EU Pilot -hankkeen kaltaisten mekanismien avulla
ratkaistujen ongelmatapausten lukumäärä on kasvanut. Tämä osoittaa, että
komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa määrätietoisesti
ratkaisemaan EU:n lainsäädännön noudattamiseen liittyvät ongelmat. EU:n
oikeuden asianmukainen soveltaminen on EU:n perussopimusten
peruspilareita ja keskeisellä sijalla
sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa komission REFIT-ohjelmassa.

Vuoden 2012
tapaan suurin osa rikkomisista (62 % kaikista tapauksista) koskee EU:n
lainsäädännön noudattamatta jättämistä ympäristöasioiden, verotuksen,
liikenteen sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla
.

Jäsenvaltioista
Espanja, Italia ja Kreikka noudattivat lainsäädäntöä huonoimmin, kun
taas Latvia, Malta ja Viro suoriutuivat parhaiten. Kroatian tilanteen
tarkastelu alkaa vuonna 2014
.

Seuraavassa
esitetään vuoden 2013 lopussa vireillä olleiden rikkomusmenettelyjen
määrät suuruusjärjestyksessä kaikkien EU:n 28 jäsenvaltion osalta
:

Sininen osa pylvästä: kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästyminen.

Punainen osa pylvästä: EU:n lainsäädännön virheellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja/tai virheellinen soveltaminen
Mustat luvut: vireillä olleiden rikkomustapausten kokonaismäärä kyseistä jäsenmaata kohden

Direktiivien viivästynyt saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä: vähemmän tapauksia ja ehdotettuja seuraamuksia

Direktiivit
ovat EU:n lainsäädännön pääasiallinen lähde monilla aloilla. Direktiivit
tulevat täysimääräisesti voimaan vasta sitten, kun jäsenvaltioissa on
annettu niiden täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä direktiivissä
asetetun määrärajan puitteissa.
Aiemmista vuosikertomuksista
käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat olleet pahasti myöhässä direktiivien
täytäntöönpanossa. Tilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti viime
vuosina. Vuoden 2013 lopussa vireillä oli enää 390 rikkomustapausta,
jotka liittyivät myöhästyneeseen täytäntöönpanoon. Vuoden 2011 lopussa
vireillä oli 1 185 tapausta. Suurin osa myöhästymiseen liittyvistä
vuonna 2013 aloitetuista uusista rikkomusmenettelyistä koski Italiaa,
Kyprosta ja Sloveniaa. Vähiten menettelyjä avattiin Alankomaiden ja
Irlannin osalta
.

Jäsenvaltioita
autetaan panemaan direktiivit täytäntöön EU:n ministerineuvoston ja
Euroopan parlamentin vahvistamassa määräajassa. Tämän vuoksi komissio
laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosuunnitelmia,
joihin sisältyy ohjeellisia ehdotuksia siitä, miten kansalliset
viranomaiset voivat panna direktiivin täytäntöön asianmukaisesti ja
ajallaan. Tämän lisäksi komissio hyödyntää edelleen Lissabonin
sopimuksella
käyttöön otettua seuraamusjärjestelmää, jolla ehkäistään
täytäntöönpanon viivästymistä. Se on siirtänyt 14 tapausta Euroopan
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja pyytänyt taloudellisten
seuraamusten määräämistä Belgialle, Bulgarialle, Kyprokselle,
Portugalille, Puolalle, Romanialle, Virolle ja Yhdistyneelle
kuningaskunnalle. Vuonna 2012 komissio vei 35 tapausta unionin
tuomioistuimeen
.

Kantelut ovat kansalaisten suora yhteys EU:hun

Kansalaiset,
yritykset ja sidosryhmät tekivät vuonna 2013 yhteensä 3 505 kantelua,
joiden avulla komissio sai tärkeää tietoa EU:n sääntöjen asianmukaisen
soveltamisen seurantaa varten. Uusista kanteluista 72 prosenttia liittyi
seuraavaan viiteen politiikan alaan: oikeusasiat (590), ympäristöasiat
(520), sisämarkkinat ja palvelut (494), työllisyys (470) ja verotus ja
tulliliitto (452). Kanteluiden kohteena olivat useimmiten Italia (472),
Espanja (439) ja Saksa (297)
.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments