Eu:n tuomioistuimen tuomio toisessa jäsenvaltiossa annetusta sairaalahoidosta siirtotyöläiselle

10.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Sairausvakuutus – Toisessa jäsenvaltiossa annettu sairaalahoito – Ennakkoluvan epääminen – Lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden puuttuminen

Tribunalul Sibiun (Romania) tekemä ennakkoratkaisupyyntö
koski sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin
ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97
(EYVL 1997, L 28, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 592/2008 (EUVL L 177, s. 1; jäljempänä asetus N:o 1408/71),
22 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tulkintaa.

Tämä
pyyntö oli esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Elena Petru sekä Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu (Sibiun alueellinen
sairausvakuutuskassa) ja Casa Națională de Asigurări de Sănătate
(valtakunnallinen sairausvakuutuskassa) ja joka koski Saksassa annettua
sairaalahoitoa, jonka kulujen korvaamista mainittu henkilö vaatii.

Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:

Sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena
kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 22 artiklan 2 kohdan toista
alakohtaa on tulkittava siten, ettei saman artiklan 1 kohdan c alakohdan
i alakohdan mukaisesti vaadittua lupaa voida evätä silloin, kun
kyseessä olevaa sairaalahoitoa ei lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden
puutteen takia voida antaa ajoissa sosiaalivakuutetun
asuinjäsenvaltiossa. Tätä mahdottomuutta on arvioitava kaikkien
asuinjäsenvaltion sairaaloiden, jotka pystyvät antamaan kyseistä hoitoa,
kannalta ja sen ajanjakson kannalta, jonka kuluessa hoitoa voidaan
saada ajoissa

Linkki asiaan C-268/13

Linkki asiaa koskevaan Eu:n tuomioistuimen tiedotteeseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments