OM: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

25.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti 27 päivänä syyskuuta 2013 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmistella ehdotus tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamista koskevan direktiivin 2013/40/EU täytäntöönpanoa koskevaksi kansalliseksi lainsäädännöksi.

Ehdotus oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Tehtävässä
työssä oli otettava huomioon myös identiteettivarkautta koskeva
arviomuistio (OM 4/41/2013) ja siitä saatu lausuntopalaute siltä osin
kuin se koskee kysymyksessä olevaa oikeusministeriön toimialaan kuuluvaa
rikoslainsäädäntöä.

Työryhmän mietintö valmistui 17 päivänä
huhtikuuta 2014 (Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano, OMML
27/2014). Mietinnössä ehdotetaan tehtäväksi tietoverkkorikosdirektiivin
edellyttämät muutokset rikoslakiin. Muutokset koskisivat erityisesti
vaaran aiheuttamista tietojenkäsittelylle, vahingontekoa,
viestintäsalaisuuden loukkausta, tietojärjestelmän häirintää ja
tietomurtoa. Niin sanottu datavahingonteko ja törkeä datavahingonteko
erotettaisiin perusmuotoisesta vahingonteosta itsenäisiksi
kriminalisoinneiksi. Datavahingonteon, viestintäsalaisuuden loukkauksen
ja tietomurron enimmäisrangaistus puolestaan nostettaisiin kahteen
vuoteen vankeutta. Törkeän tietomurron enimmäisrangaistus nostettaisiin
kolmeen vuoteen vankeutta. Törkeään datavahingontekoon, törkeään
tietoliikenteen häirintään ja törkeään tietojärjestelmän häirintään
sisällytettäisiin direktiivin edellyttämät kvalifiointiperusteet.
Törkeiden tekomuotojen enimmäisrangaistus olisi direktiivin
edellyttämällä tavalla viisi vuotta vankeutta.

Direktiivin
vaatimusten täyttämiseksi mietinnössä ehdotetaan myös uutta
identiteettivarkautta koskevaa kriminalisointia. Sen enimmäisrangaistus
olisi sakkoa. Mietintöön sisältyy eriävä mielipide koskien
identiteettivarkauteen liittyviä tutkintavaltuuksia.

Oikeusministeriö
pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 39 eri viranomaiselta,
järjes-töltä ja asiantuntijalta. Pyydetyistä lausunnoista saapui
annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 18. Tässä lausuntotiivistelmässä
selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments