KHO kielsi Valiolle määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpanonm

19.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Seuraamusmaksun täytäntöönpanon kieltämistä koskeva välipäätös (Valio Oy)

Päätös, jota hakemus koskee

Markkinaoikeus 26.6.2014 nrot 467–468/14

Markkinaoikeus
on hakemuksen kohteena olevalla päätöksellään muun ohella määrännyt
Valio Oy:n maksamaan valtiolle kilpailulain (948/2011) 12 §:ssä ja
kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 7 §:ssä (318/2004)
tarkoitettuna seuraamusmaksuna 70 000 000 euroa.

Hakemus

Valio Oy
on hakiessaan muutosta markkinaoikeuden päätökseen vaatinut, että
päätöksellä määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano kielletään, kunnes
yhtiön valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Markkinaoikeuden
päätöksen täytäntöönpano kielletään Valio Oy:n maksettavaksi määrätyn
seuraamusmaksun osalta. Täytäntöönpanon kieltoa koskeva määräys on
voimassa, kunnes Valio Oy:n valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa
ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Perustelut

Kilpailulain
(948/2011) 44 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeuden päätöstä on
valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus
toisin määrää. Saman pykälän 4 momentin mukaan seuraamusmaksu pannaan
täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n mukaan
muutoksenhakuviranomaisen, joka käsittelee muun ohella julkisen saatavan
määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta, tulee
viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto
tai määrätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), jollei valitus ole
ilmeisen aiheeton.

Valio Oy:n valituksen ei voida katsoa olevan
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:ssä
tarkoitetulla tavalla ilmeisen aiheeton. Tämän vuoksi markkinaoikeuden
päätöksellä yhtiölle määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano on
kiellettävä, kunnes yhtiön valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa
ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Asian ovat ratkaisseet
presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Sakari Vanhala,
Eija Siitari, Tuomas Lehtonen ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Toni
Kaarresalo.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments