Oikeuskanslerinvirasto: Poliisin menettely esitutkinnassa

8.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä katsoen, että hänen esitutkintakuulustelunsa oli suoritettu epäasianmukaisesti, koska hänet oli kuultu rikoksesta epäiltynä puhelimitse, vaikka kyse oli törkeää petosta koskevasta rikosepäilystä, jonka hän kiisti eikä hänelle ollut kerrottu oikeudesta käyttää kuulustelussa todistajaa ja avustajaa

Lisäksi kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä katsoen
sen loukanneen asianomaisten kansalaisten oikeusturvaa, kun se oli
kotisivuillaan tarjonnut yleisölle ostettaviksi esitutkintapöytäkirjaa
sähköisessä muodossa siten, että pöytäkirjan tilaajille luovutetuista
pöytäkirjatiedostoista ilmeni esitutkinnassa kuultujen asianosaisten
muiden henkilötietojen ohella henkilötunnukset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi tapahtuma-aikaan voimassa
olleen esitutkintalain asiaa koskeviin säännöksiin viitaten, että
epäilty olisi tullut kuulustella esitutkinnassa henkilökohtaisesti.

Asiassa jäi jossain määrin epäselväksi, mitä kantelijalle oli
kuulustelun yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta käyttää avustajaa ja
todistajaa. Kuulustelupöytäkirjaan ei ollut tehty asiaa koskevia
merkintöjä.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti joka tapauksessa
tapahtuma-aikaan voimassa olleiden esitutkintalain säännösten valossa
oikeusturvasyistä kritiikille alttiina keskusrikospoliisin
selvityksissään kuvaamaa menettelyä, jossa rikoksesta epäillyille olisi
tarjottu vaihtoehtoista mahdollisuutta suorittaa kuulustelu
keskusrikospoliisin tiloissa henkilökohtaisesti, jolloin hänellä olisi
mahdollisuus halutessaan käyttää kuulustelussa avustajaa ja todistajaa.
Maallikon voi olla vaikea tai mahdoton täysin ymmärtää avustajan ja
todistajan merkitystä esitutkinnassa ja rikosprosessissa yleensä.
Lisäksi epäilty voi mahdollisesti kokea tämänkaltaisen menettelyn
jonkinasteisena suostutteluna tai painostuksena jättää avustaja ja
todistaja kutsumatta kuulusteluun. 

Se keskusrikospoliisin selvityksissään esiintuoma seikka, että
mahdollisuus kutsua avustaja ja todistaja paikalle olisi selkeästi tuotu
esiin mikäli kantelijan kuulustelua olisi katsottu tarpeelliseksi
jatkaa myöhemmin henkilökohtaisesti, ei ollut ratkaiseva. Oleellista on,
että rikoksesta epäillyn oikeudet toteutuvat mahdollisimman
täysimääräisesti heti rikosprosessin hänen osaltaan käynnistyessä.
Rikosprosessin alkuvaiheen tapahtumat voivat vaikuttaa prosessin
myöhemmissäkin vaiheissa. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kyseisessä tapauksessa
esitutkinnassa kuultujen henkilöiden henkilötunnusten tulostuminen
yleisölle luovutettuihin esitutkinta-asiakirjoihin oli henkilötietolain
hyvää tietojenkäsittelytapaa ja henkilötunnuksen käsittelyä koskevien
säännösten näkökulmasta ongelmallista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti keskusrikospoliisin
huomiota rikoksesta epäillyn kuulustelua koskevien säännösten
huolelliseen noudattamiseen. Lisäksi hän kiinnitti keskusrikospoliisin
ja poliisin valtakunnallisista tietojärjestelmistä vastaavan
Poliisihallituksen huomiota poliisin rekistereistä tulostettavien
esitutkinta-asiakirjojen osalta henkilötietolain asiaa koskeviin
säännöksiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments