Konserniavustusta koskevan asianmukaisen ilmoituksen laiminlyönti katsottiin törkeäksi huolimattomuudeksi, veronkorotus 10.000 euroa

18.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Törkeä huolimattomuus

X Oy oli verovuonna 2011 saanut konserniavustuksesta
verotuksessa annetun lain mukaista konserniavustusta 1 000 000
euroa. X Oy ei ollut ilmoittanut kyseistä konserniavustusta
elinkeinotoiminnan tuottoina antamansa veroilmoituslomakkeen 6B
tuloverolaskelmalla. Yhtiö oli antanut erittelyn saaduista
konserniavustuksista lomakkeella 65. Verovuoden 2011
elinkeinotoiminnan tappioksi yhtiö oli ilmoittanut 16 892 369,17
euroa. X Oy:n liikevaihto oli 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella
7 047 055 euroa ja koko konsernin konsolidoitu liikevaihto
noin 826,2 miljoonaa euroa.

Toimitetussa verotuksessa oli poikettu X Oy:n
veroilmoituksesta siten, että yhtiön saama konserniavustus oli
katsottu konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 4 §:n
nojalla yhtiön veronalaiseksi tuloksi. Saatu konserniavustus oli
lisätty yhtiön elinkeinotoiminnan veronalaisiin tuottoihin. Tämän
lisäyksen seurauksena yhtiön elinkeinotoiminnan tappioksi oli
muodostunut 15 892 369,17 euroa. Lisätyn tulon perusteella
yhtiölle oli määrätty veronkorotusta 50 000 euroa
verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentin
nojalla.

Yhtiö oli hakenut määrättyyn veronkorotukseen
muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta. Verotuksen
oikaisulautakunta katsoi, että veronkorotus oli määrättävä
verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 2 momentin
nojalla ja alensi tämän vuoksi veronkorotuksen 800 euroon.

Hallinto-oikeus
totesi, että konserniavustus luetaan lain selvän sanamuodon mukaan
verotuksessa saajansa tuotoksi. Kysymyksessä oleva X Oy:n saama
konserniavustus oli sisältynyt yhtiön tilinpäätöstietoihin,
minkä lisäksi se oli ilmennyt yhtiön antaman veroilmoituksen
liitelomakkeesta. X Oy ei ollut kuitenkaan ilmoittanut
konserniavustusta varsinaisella veroilmoituslomakkeella ja siihen
sisältyvällä tuloverolaskelmalla, mihin nähden yhtiön oli
katsottava antaneen tuolta osin olennaisesti väärän
veroilmoituksen. Yhtiön mukaan puheena oleva erä oli jäänyt
lisäämättä päälomakkeelle kiireestä johtuneen inhimillisen
erehdyksen vuoksi. Konserniavustuksella oli ollut puheena olevan
verovuoden kohdalla vaikutusta vain yhtiölle vahvistetun tappion
määrään ja hallinto-oikeus piti asian olosuhteisiin nähden
ilmeisenä, ettei yhtiön menettely ollut ollut tarkoituksellista.
Yhtiö ei ollut toisaalta oma-aloitteisesti täydentänyt
puutteellista ilmoitustaan ja virhe oli ilmennyt vasta
veroviranomaisen toimenpiteiden johdosta. Kun lisäksi otettiin
huomioon ilmoittamatta jätetyn tulon huomattavan suuri määrä ja
kirjanpitovelvolliselle asetettu korostunut huolellisuusvelvoite,
hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön laiminlyönnissä oli ollut
kysymys törkeästä huolimattomuudesta ja yhtiölle oli siten voitu
määrätä veronkorotus verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n
3 momentin nojalla. Veronkorotusta ei ollut kuitenkaan
esitetyissä olosuhteissa määrättävä 10 000 euroa
suuremmaksi. Verovuosi 2011

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments