KHO pyytää EUT:sta ennakkoratkaisua TV-mainostamisen tulkinnasta

2.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:116

Televisiotoiminta – Katkotunnus – Jaettu kuvatila – Mainos – Mainosaika – Sponsoritunnus – Mustat sekunnit – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle

Viestintävirasto oli päätöksellään antanut yhtiölle televisio- ja
radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaisen huomautuksen ja
velvoittanut yhtiötä jatkossa korjaamaan laiminlyöntinsä siitä syystä,
että yhtiön mainosten välissä esittämät katkotunnukset eivät olleet
lainmukaisia ja että yhtiö oli ylittänyt laissa säädetyn mainosajan
enimmäiskeston.

Viestintävirasto oli päätöksessään
katsonut, että yhtiön käyttämät menupohjat, joissa esitellään tulevia
ohjelmia, eivät ole katkotunnuksia, koska niitä ei käytetty
katkotunnusten paikalla vaan jaetussa kuvatilassa ohjelman lopputekstien
aikana. Katsoessaan yhtiön ylittäneen laissa säädetyn mainosajan
enimmäiskeston Viestintävirasto oli lukenut mukaan mainosaikaan
kuuluviksi muun kuin sponsoroidun ohjelman esittämisen yhteydessä
esitetyt sponsoriyhtiön tuotteen logoa kuvaavat sponsoritunnukset sekä
mainosspottien väliset ja mainoskatkoa seuraavat “mustat sekunnit”.
“Mustilla sekunneilla” tarkoitetaan ohjelmien, mainoskatkojen ja
yksittäisten televisiomainosten välissä olevia mustia kuvia, joiden
tarkoituksena on erottaa mainitut eri sisällöt toisistaan.

Korkein
hallinto-oikeus päätti esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT
267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön:

 1. Onko
  audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 2010/13/EU 19
  artiklan 1 kohtaa tulkittava pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa
  olosuhteissa siten, että se on esteenä kansallisen lainsäädännön
  tulkinnalle, jonka mukaan kuvatilan jakamista ei pidetä audiovisuaalista
  ohjelmaa televisiomainoksista erottavana katkotunnuksena, mikäli osa
  kuvatilasta on varattu ohjelman lopputeksteihin ja osa kuvatilasta
  yhtiön kanavan tulevien ohjelmien esittelyyn menupohjalla eikä jaettuun
  kuvatilaan sisälly tai sen jälkeen esitetä nimenomaista mainosjakson
  alkamista merkitsevää ääni- tai kuvatunnusta?
 2. Kun
  huomioon otetaan direktiivin 2010/13/EU vähimmäissääntelyluonne, onko
  direktiivin 23 artiklan 2 kohtaa tulkittava pääasiassa kyseessä olevien
  kaltaisissa olosuhteissa siten, että se on esteenä sille, että muiden
  kuin sponsoroitujen ohjelmien yhteydessä esitettyjä sponsoritunnuksia
  pidetään direktiivin 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina
  “mainospaloina”, jotka on luettava osaksi mainosajan enimmäiskestoa?
 3. Kun huomioon otetaan direktiivin 2010/13/EU vähimmäissääntelyluonne,
  onko direktiivin 23 artiklan 1 kohdan mukaista”mainospalojen” käsitettä
  suhteessa mainosajan enimmäiskestoa kuvaavaan ilmaisuun “osuus yhtä
  tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 20 prosenttia”
  tulkittava pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa siten,
  että se on esteenä sille, että eri mainosten välissä ja mainoskatkon
  lopuksi tulevat “mustat sekunnit” luetaan osaksi mainosaikaa?
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments