Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

15.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – 16 artiklan 2 kohta – Unionin kansalaisen perheenjäsenen, joka on kolmannen maan kansalainen, pysyvä oleskeluoikeus – Aviopuolisoiden yhteiselämän päättyminen – Yhteiselämän välitön aloittaminen toisten kumppaneiden kanssa viiden vuoden pituisen yhtäjaksoisen oleskelujakson aikana –Asetus (ETY) N:o 1612/68 – 10 artiklan 3 kohta – Edellytykset – Jäsenvaltio on rikkonut unionin oikeutta – Kyseisen rikkomisen luonteen tutkiminen – Ennakkoratkaisupyynnön esittämistarve

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt High Court (Irlanti).

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 16 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että
kolmannen maan kansalaisen, joka kyseisen direktiivin täytäntöönpanoa
edeltäneen viiden vuoden pituisen yhtäjaksoisen ajan oleskeli
jäsenvaltiossa siellä työskennelleen unionin kansalaisen aviopuolisona,
on katsottava saaneen kyseisessä säännöksessä mainitun pysyvän
oleskeluoikeuden, vaikka puolisot kyseisen ajanjakson aikana päättivät
erota ja asettuivat asumaan toisten kumppanien kanssa eikä kyseisen
kolmannen maan kansalaisen aviopuoliso, joka oli unionin kansalainen,
sittemmin enää tarjonnut kolmannen maan kansalaiselle asuntoa, jossa
tämä asui.

2)      Sitä seikkaa,
että kansallinen tuomioistuin katsoo unionin oikeuden rikkomiseen
perustuvaa vahingonkorvauskannetta käsitellessään tarpeelliseksi esittää
pääasiassa kyseessä olevaa unionin oikeutta koskevan
ennakkoratkaisukysymyksen, ei ole pidettävä ratkaisevana tekijänä
päätettäessä, onko jäsenvaltio ilmeisesti rikkonut kyseistä oikeutta.

Linkki asiaan C-244/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments