Oikeuskanslerinvirasto: Huolellisuus – Hyvä hallinto – Työttömyysturva

3.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asianmukainen virkatehtävien hoitaminen työ- ja elinkeinotoimistossa

Kantelija oli työvoimapoliittisessa koulutuksessa ollessaan jättänyt ottamatta yhteyttä työnantajaan hänelle tehdyn työtarjouksen johdosta. Kantelija oli myös ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistoon, että kyseinen työ ei enää hänelle sovellu. Kantelijan työttömyyspäivärahan maksatus oli katkaistu ja hänelle oli lähetetty selvityspyyntö. Lähes kahden kuukauden kuluttua kantelijalle oli annettu työvoimapoliittinen lausunto, jonka mukaan työttömyysetuuden maksamiselle ei ollut estettä.

Saadun selvityksen mukaan kantelijan työttömyysturvan maksatuksen katkaisseelta virkailijalta oli epähuomiossa jäänyt huomaamatta työ- ja elinkeinoministeriön kirjallinen ohje. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjallisessa ohjeessa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja osallistuville maksettavista etuuksista todetaan: ”Toisin kuin useimmissa muissa työllistymistä edistävissä palveluissa, työvoimakoulutuksen aikana ei sovelleta työttömyysturvalain 2 ja 8 lukua. Tämän vuoksi esimerkiksi työvoimakoulutuksen aikana tapahtuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä ei tehdä selvityspyyntöä eikä seuraa työttömyysetuuden menettämistä koulutuksen ajalta. Koulutuksen aikaista moitittavaa menettelyä ei tutkita myöskään koulutuksen päättymisen jälkeen.” Säädösten monimutkaisuudesta johtuen oli tapahtunut inhimillinen erehdys kantelijan kohdalla asioiden käsittelyssä.

Valtion virkamieslain mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Kantelijan ansiopäivärahan maksatuksen katkaissut virkailija ei ollut noudattanut työ- ja elinkeinoministeriön antamaa kirjallista ohjetta. Asia oli kantelijan antaman selvityksen jälkeen oikaistu, mutta virheellinen ansiopäivärahan maksatuksen katkaisupäätös oli viivästyttänyt kantelijan ansiopäivärahojen eli perustoimeentuloturvan saantia lähes kaksi kuukautta. Asianmukainen tehtävien hoito edellyttää huolellisuutta. Kantelijan ansiopäivärahan maksatuksen katkaisemista koskevassa asiassa ei ollut työ- ja elinkeinotoimistossa menetelty asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoitamissa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments