Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

23.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asetus (ETY) N:o 1408/71 – Työntekijään sosiaaliturvan alalla sovellettavan lainsäädännön määräytyminen – Sovellettavuus – Työskentely muun kuin jäsenvaltion konsuliedustustossa – Konsulisuhteista 24.4.1963 tehty Wienin yleissopimus – Työntekijän ilmoitus siitä, että hän valitsee olla liittymättä jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään – Syrjinnän käsite

 Voiko jäsenvaltion toimivaltainen laitos
työntekijälle myönnettäviä vanhuuseläke-etuuksia laskiessaan jättää
huomiotta kolmannen maan konsuliedustustossa suoritetut
työskentelykaudet sillä perusteella, ettei työntekijä näinä kausina
ollut vakuutettu kyseisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmässä?
Lähinnä tähän kysymykseen kansallinen tuomioistuin pyysi ohjeistusta
unionin tuomioistuimelta.

Ratkaisuehdotus:

Sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 2 ja 16 artiklaa on tulkittava siten, että kyseistä asetusta ei
missään työsuhteen vaiheessa sovelleta sellaiseen jäsenvaltion
kansalaiseen, joka työskentelee toisessa jäsenvaltiossa kolmannen maan
konsuliedustuston hallinnollisen tai teknillisen palvelun henkilöstön
jäsenenä, jos kyseinen henkilö on vastaanottajavaltion konsulisuhteista
24.4.1963 tehdyn Wienin yleissopimuksen 71 artiklan 2 kappaleen nojalla
antaman lainsäädännön perusteella suljettu sen sosiaaliturvajärjestelmän
ulkopuolelle.

Linkki asiaan C-179/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments