Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus: Direktiivi 2008/115/EY – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen

25.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Palauttamispäätöksen tekemismenettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate

Unionin tuomioistuimen kirjaamoon 3.4.2013 saapunut, tribunal
administratif de Melunin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee
Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 41
artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn oikeuden – joka koskee
kuulluksi tulemista ennen jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä
vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY(2) mukaisen palauttamispäätöksen tekemistä – luonnetta ja ulottuvuutta.

Pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Sophie Mukarubega
sekä préfet de police (jäljempänä poliisikomentaja) ja
Seine-Saint-Denis’n prefekti. Mukarubega vaatii kumoamaan 26.10.2012
tehdyt päätökset, joilla poliisikomentaja hylkäsi hänen
oleskelulupahakemuksensa ja velvoitti hänet poistumaan alueelta, ja
5.3.2013 tehdyt päätökset, joilla Seine-Saint-Denis’n prefekti velvoitti
hänet poistumaan Ranskan alueelta, kieltäytyi myöntämästä hänelle aikaa
vapaaehtoista poistumista varten, määräsi maan, johon hänet voidaan
poistaa, ja määräsi hänen säilöönotostaan.

Ratkaisuehdotuksessa on löydettävä sopiva tasapaino oikeuden, joka
koskee kuulluksi tulemista ennen palauttamispäätöksen tekemistä, ja
tarpeen, joka koskee palauttamismenettelyn tarpeettoman, jopa tahallisen
– laittoman maahanmuuton torjunnan vaarantavan – pitkittämisen
välttämistä, välillä.

 Ratkaisuehdotus:

Edellä
esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa tribunal
administratif de Melunin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin
seuraavasti:

1)         Jos kansallinen
viranomainen on todennut kolmannen maan kansalaisen oleskelun
laittomaksi sellaisen menettelyn, jossa on noudatettu hänen – unionin
yleisiin oikeusperiaatteisiin sisältyvää ja perusoikeuskirjan 41
artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettua – oikeuttaan tulla
kuulluksi, päätteeksi tehdyn turvapaikan epäämistä koskevan päätöksen
perusteella, unionin oikeudessa ei velvoiteta sitä kuulemaan kyseistä
kansalaista uudelleen ennen häneen kohdistettavaa palauttamispäätöstä.

Se,
että kansallinen viranomainen on tietyn asiakirja-aineiston
(esimerkiksi turvapaikkahakemuksen) yhteydessä kunnioittanut unionin
yleisiin oikeusperiaatteisiin sisältyvää ja perusoikeuskirjan 41
artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettua oikeutta tulla kuulluksi,
ei vapauta sitä velvollisuudesta kuulla asianomaista uudelleen eri
oikeusperustan (esimerkiksi hakemuksen, joka koskee aseman
laillistamista humanitaarisista syistä) nojalla vireille pannun
menettelyn yhteydessä; näin on, vaikka kyseisten kahden hakemuksen
tavoite olisi olennaisilta osin sama (tässä tapauksessa oleskelun
laillisuuden toteaminen).

2)         Jos
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaisia
rajoituksia ei voida soveltaa, laittomasti oleskelevan kolmannen maan
kansalaisen oikeus kansallisessa tuomioistuimessa käytävään
oikeudenkäyntiin, jolla on lykkäävä vaikutus, ei vapauta kansallisia
hallintoviranomaisia velvollisuudesta kuulla häntä ennen häneen
kohdistettavaa palauttamispäätöstä.

Linkki asiaan C-166/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments