Helsingin HO:n tuomio Valviran valelääkärien valvonta-asiassa

28.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO 2014:5

Virkarikos
Tahallisuus
Tuottamus

Z:n selvityspyynnön laatuun ja luonteeseen sekä Y:n toiminnasta
esitettyihin tietoihin nähden hovioikeus katsoo, että A:n olisi tullut
jatkaa Y:n tutkintotodistuksen aitouden selvittämistä selvityspyynnössä
ilmoitettujen tietojen perusteella ja viime kädessä varmistaa
todistuksen aitous sen myöntäjäksi mainitulta yliopistolta. A on
lopettamalla selvitystyön Opetushallituksen edustajan esittämästä
kannanotosta huolimatta ja esittämällä rajoitetun toimiluvan myöntämistä
Y:lle rikkonut tehtäviinsä kuuluneen virkavelvollisuuden.

…. C ei ole tutustunut esittelyasiakirjojen mukana olleeseen Y:tä
koskeneeseen selvityspyyntöön. Jos C olisi elokuussa 2011 Y:n
ensimmäistä rajoitettua toimilupahakemusta ratkaistessaan käynyt läpi
kaikki A:n hänelle toimittamat esittelyasiakirjat, hän olisi havainnut
mainitun, Valviraan 10.5.2010 saapuneen selvityspyynnön, joka olisi
antanut hänelle perustellun aiheen selvittää Y:n tutkintotodistuksen
osalta siihen mennessä tehdyt selvitystoimenpiteet ja myös sen, että
luvan myöntäminen edellyttää lisäselvityksiä.

Hovioikeus katsoo,
että C:n olisi huolellisesti menetellessään tullut ensimmäistä Y:n
rajoitettua toimilupahakemusta ratkaistessaan perehtyä keskeisiltä osin
kaikkiin A:n hänelle asian ratkaisemista varten toimittamiin
esittelyasiakirjoihin. Valvirassa noudatetun käytännön mukaan
esittelijät eivät tuolloin tehneet käsittelymerkintöjä asiakirjoihin
mahdollisesti tekemistään selvityksistä tai muista toimenpiteistä, vaan
tietoa edeltäneistä tapahtumista välitettiin ratkaisijalle liittämällä
aikaisempia tapahtumia koskeneet asiakirjat mukaan kunkin lupahakemuksen
esittelyasiakirjoihin. C:n on asemastaan johtuen täytynyt tietää
kerrotusta A:n ja D:n kertomuksista ilmenneestä käytännöstä, vaikka se
olisi poikennutkin siitä miten hänen aikaisemman työnantajansa
palveluksessa olleet esittelijät olisivat vastaavassa tilanteessa
toimineet. Laiminlyödessään perehtyä ratkaistavakseen ottamaansa asiaan
riittävän huolellisesti ja laiminlyömällä varmistua, että Y:llä on
lääkärin ammattitoiminnan edellyttämä koulutus C on rikkonut
virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan
virkavelvollisuutensa.

Tahallisuusarvioinnin osalta hovioikeus
viittaa edellä kohdassa 1 mainittuun Korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO
2008:90 ja siitä ilmenevään oikeusohjeeseen.

C ratkaisi
vuosittain yli 10.000 lupa-asiaa. Valvirassa oli tuolloin ollut
merkittävää resurssivajetta eikä C:n kertomusta virkatehtävien
ruuhkautumisesta ole syytä epäillä. Myös kertomus siitä, että
käsittelymerkintöjä oli C:n kokemuksen mukaan aikaisemmin merkitty
asiakirjoihin, on ollut uskottava. Asiassa ei ole C:n menettelyn osalta
esitetyn perusteella tehtävissä sellaista päätelmää, että C olisi
virkavelvollisuuksiensa vastaisesti menetellessään toiminut
tarkoituksellisesti tai tietoisesti lakia rikkoen. C on kuitenkin
menettelyllään rikoslain 40 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla
huolimattomuudesta rikkonut virkavelvollisuutensa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments