Ennakkopäätös virkasuhteen koeaikapurun perusteluvelvollisuudesta

13.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:103

Kunnallisasia – Koeaika – Virkasuhteen purkaminen – Kuuleminen – Päätöksen perusteleminen

Peruskoulun rehtori oli päättänyt purkaa englannin ja ruotsin
kielen lehtorin viransijaisen virkasuhteen. Päätöksen perusteena oli
viitattu viranhaltijalain 8 §:ään, joka koskee virkasuhteen purkua
koeaikana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n 3 momentissa
purkuperusteita ei ole täsmennetty muutoin kuin kieltämällä syrjivät
tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasialliset perusteet.

Lain
esitöiden mukaan koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille
aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Työnantajalla on
asiassa laaja harkintavalta. Laajasta harkintavallasta huolimatta
työnantajan on esitettävä näkemykselleen objektiivisesti hyväksyttävä
peruste, jos työnantaja katsoo virkasuhteen koeaikapurun edellytysten
täyttyvän.

Kutsussa kuulemistilaisuuteen oli mainittu
viransijaisen asiaton yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa ja hänen
luvaton poistumisensa työpaikalta. Kuulemistilaisuudesta laaditun
muistion mukaan kuulemistilaisuudessa keskusteltiin perusteellisesti
edellä mainituista asioista. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
viransijaista oli kuultu purkamisen perusteena käytetystä työnantajan
tyytymättömyydestä koeaikapurun edellä selvitettyyn luonteeseen ja
tarkoitukseen nähden riittävällä tavalla.

Eri
menettelyvaiheissa (kutsu kuulemistilaisuuteen, kuuleminen ja
päätöksenteko) on riittävää kuvata purkamisen perustetta sellaisella
tavalla ja tasolla, että työnantajan perusteltu tyytymättömyys ja
purkamisen perusteen lähtökohtainen hyväksyttävyys käyvät selville.
Purkamiseen liittyvässä menettelyssä käytetyt ja syntyvät asiakirjat
muodostavat kokonaisuuden siten, että varsinaisessa päätöksenteossa
voidaan viranhaltijan oikeusturvaa vaarantamatta viitata ja tukeutua
aiemmassa kuulemisessa saatuun selvitykseen selostamatta sitä
päätöksessä tarkasti uudelleen.

Rehtori oli päätöksessään
todennut kysymyksessä olevan virkasuhteen purkamisen koeajalla sekä
viitannut viranhaltijalain 8 §:ään. Päätöksen selostusosassa oli
viitattu samana päivänä järjestettyyn edellä mainittuun
kuulemistilaisuuteen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhteen
purkamisen perusteet eivät olleet edellä kuvatuissa oloissa voineet
jäädä viransijaiselle hänen oikeusturvaansa vaarantavalla tavalla
epäselviksi. Rehtori oli olosuhteet ja koeaikana tapahtuvan purkamisen
luonne huomioon ottaen perustellut päätöstään riittävästi. Virkasuhteen
purkamiselle esitetty syy oli ollut koeajan tarkoitukseen ja luonteeseen
nähden asianmukainen ja riittävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments