STM: Lastensuojelun laatua linjataan ensimmäistä kertaa suosituksella

14.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntaliitto tiedottavat

Lapsi on lastensuojelussa ensisijainen asiakas ja kaiken
toiminnan keskiössä, linjataan Suomen ensimmäisessä lastensuojelun
laatusuosituksessa. Suosituksella tuetaan erityisesti kuntia
laadukkaiden lastensuojelupalvelujen toteuttamisessa, arvioinnissa,
kehittämisessä ja johtamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antama
lastensuojelun laatusuositus julkistettiin keskiviikkona 14.
toukokuuta. Suosituksia on yhteensä 27. Ne kattavat asiakkaiden
osallisuuden, palvelujärjestelmän, henkilöstön ja osaamisen sekä
arvioinnin.

Lapsen ja perheen on saatava apua silloin, kun sitä
tarvitaan

Lastensuojelua tarvitaan muiden palvelujen rinnalla silloin, kun
se on lapsen edun mukaista ja muut palvelut eivät ole riittäviä.
Tavoitteena on, että lapsen tai nuoren hätä havaitaan ja hän saa
apua riippumatta siitä, missä hän asuu ja mitä palveluja hän
käyttää.

Laatusuositus korostaa lastensuojelun eettisyyttä sekä lasten,
nuorten ja vanhempien osallisuutta. Sekä lapsen että vanhempien on
voitava luottaa siihen, että heitä kuullaan omana itsenään ja he
pääsevät tuomaan näkemyksensä käsiteltävään asiaan. Lapsille ja
vanhemmille on kerrottava ymmärrettävästi, kuka heidän asiaansa
hoitaa ja millaista tukea heidän on mahdollista saada.

Laatusuosituksessa painotetaan myös eri toimijoiden välistä
yhteistyötä. Lapsen tarpeet on arvioitava ammattilaisten ja perheen
yhteistyönä. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
tehtävänä on koordinoida lastensuojeluasiaan liittyvää
viranomaisyhteistyötä ja huolehtia siitä, että viranomaiset
tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet.

Suositus tarjoaa työvälineitä ammattilaisille, jatkuva
arviointi osaksi työtä

Laatusuositukseen on sisällytetty suositusta havainnollistavia
esimerkkejä. Monet esimerkit ovat kehittämistyön tuloksena
syntyneitä hyviä käytäntöjä, joita jokainen lastensuojelussa
työskentelevä voi käyttää omassa työssään.

Suositus sisältää myös työvälineitä lastensuojelun laadun
arviointiin. Lastensuojeluun on laatusuosituksen myötä julkaistu
valtakunnalliset laatusivut (www.lastensuojelunkasikirja.fi >
laatusuositukset), joiden avulla voidaan jakaa tietoa edelleen
kehitettävistä hyvistä käytännöistä sekä arvioida laatusuosituksen
toteutumista.

Toteuttamissuunnitelma ohjaa lastensuojelun kehittämistä

Laatusuosituksen lisäksi on julkaistu lastensuojelun
kehittämisen toteuttamissuunnitelma, joka pohjautuu kesäkuussa 2013
loppuraporttinsa jättäneen Toimiva lastensuojelu -työryhmän
esityksiin ja näistä saatuun lausuntopalautteeseen.

Osa toteuttamissuunnitelman toimenpiteistä on jo käynnistynyt.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut muun muassa
viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevan oppaan
ja siihen liittyvän koulutuskokonaisuuden laatimisen. THL on myös
käynnistänyt lastensuojeluilmoituksia koskevan tutkimuksen, jota
toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Osa toimenpiteistä liittyy sosiaalihuoltolain uudistamiseen.
Lausuntokierroksella olevan sosiaalihuoltokiehdotuksen tavoitteena
on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittavat palvelut
perheille oikea-aikaisesti. Peruspalvelujen vahvistamisella
ehkäistään ongelmien kasautumista. Samalla tuetaan lastensuojelun
mahdollisuutta tehdä asiakaslähtöistä ehkäisevää työtä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments