OM: Vakuutusoikeuslain muuttaminen. Lausuntotiivistelmä

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

. Luonnoksen perustana on vakuutusoikeuden toiminnan
kehittämistyöryhmän mietintö (Työryhmämietintö 2009:10) sekä työryhmän
ehdotusten ja niistä saatujen lausuntojen (Lausuntotiivistelmä 24:2010)
pohjalta valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusoikeuslain muuttamisesta (HE 281/2010), joka raukesi
eduskunnassa huhtikuussa 2011.

Nyt puheena oleva luonnos
hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamiseksi on osin
samansisältöinen kuin aiemmin rauennut hallituksen esitys.

Oikeusministeriö
järjesti 27.3.3014 kuulemistilaisuuden luonnoksesta hallituksen
esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamiseksi sekä pyysi kirjallisia
lausuntoja yhteensä 57:lta eri taholta. Lausunnoissa oli mahdollista
käsitellä myös oikeusministeriölle tehtyä esitystä perustaa
vakuutusoikeuteen vakinainen ylilääkärin virka. Lausuntopyynnön
perusteella oikeusministeriölle toimitettiin yhteensä 32 kirjallista
lausuntoa. Pyytämättä toimitettiin yksi lausunto ja lisäksi
puolustusministeriö toimitti oman esityksensä sotilastapaturma-asioiden
ratkaisukokoonpanoksi vakuutusoikeudessa. Tässä tiivistelmässä
selostetaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi annettuja lausuntoja.

Annetuista
lausunnoista on nähtävissä se, että vakuutusoikeuden toiminnan
kehittämistä pidetään hyvin tarpeellisena. Vakuutusoikeuden toimintaa
tulee saada joustavammaksi ja avoimemmaksi sekä käsittelyaikoja
lyhyemmäksi. Erimielisyyttä lausunnon antajien keskuudessa sen sijaan
herättivät kysymykset mahdollisuudesta käyttää yhden tuomarin sekä yhden
tuomarin ja lääkärijäsenen ratkaisukokoonpanoja eräissä erikseen
määrätyissä asiaryhmissä. Lisäksi vakuutusoikeuden lääketieteellisen
arviointimenettelyn kehittäminen jakoi lausunnonantajien mielipiteitä,
samoin kuin muodollisista istunnoista luopuminen. Lääkärijäsenten avoin
hakumenettely sai lausunnonantajilta kannatusta, kuten myös se, että
lääkärijäsenillä ja muilla sivutoimisilla jäsenillä olisi lakiin
perustuva velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuutensa.

Lisätietoa
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments