Oikeuskanslerinvirasto: Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

27.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja Poliisihallituksen toimittaman
selvityksen perusteella kuudessa rikosasiassa syyteoikeus tutkittavina
olleissa rikoksissa oli ilman hyväksyttävää syytä vanhentunut
esitutkinnan aikana.

Lisäksi kolmessa asiassa asian käsittely oli tosiasiallisesti
päättynyt vähäisyysperusteella ja/tai poliisimiehen antamaan suulliseen
huomautukseen, mutta asiat näkyivät edelleen avoimina poliisin
asianhallintajärjestelmässä.

Kahdessa tutkittavana olleessa asiassa syyteoikeus oli vanhentunut,
koska asianosaisia ei etsintäkuulutuksista huolimatta tavoitettu. Myös
nämä asiat näkyivät avoimina poliisilaitoksen
asianhallintajärjestelmässä.

Kolmessatoista asiassa esitutkinta oli tosiasiallisesti päättynyt
esimerkiksi rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoon tai asian siirtämiseen
syyttäjäviranomaiselle, mutta asianhallintajärjestelmässä asiat näkyivät
edelleen avoimina.

Kyse oli rikosoikeudellisesti yksinkertaisista asioista, jotka
olisivat olleet hoidettavissa joutuisasti. Rikosepäilyt olisi tullut
käsitellä ennen niiden vanhentumista. Syyteoikeuden vanheneminen oli
johtunut huolimattomuudesta ja valvonnan laiminlyönneistä.

Yksittäisen rikosasian tutkinnanjohtaja vastaa viimekädessä siitä,
että juttu käsitellään riittävän joutuisasti ja etenkin siitä, että
tutkittavana olevan rikoksen syyteoikeus ei vanhene esitutkinnan
viivästymisen vuoksi. Poliisilaitoksen tulee myös järjestää
laillisuusvalvontansa puitteissa tehokas seuranta ja esimiesvalvonta
siten, että rikokset eivät poliisin laiminlyöntien vuoksi vanhene.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi poliisilaitoksen neljälle
poliisimiehelle vastaisen varalle huomautuksen, koska heidän toimiessaan
tutkinnanjohtajina tutkittavina olleiden rikosten syyteoikeus vanheni
esitutkinnan aikana. Hän kiinnitti lisäksi poliisilaitoksen huomiota
siihen, että poliisilaitoksen tulee järjestää riittävän tehokas
koulutus, seuranta ja esimiesvalvonta siten, että esitutkinta
toimitetaan riittävän joutuisasti ja esitutkinnan vaiheet kirjataan
asianhallintajärjestelmään asianmukaisesti.

Linkki ratkaisuun

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments