EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

9.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perhe-etuuden käsite – Saksassa asuva ja Luxemburgissa ammattiaan harjoittava työntekijä – Perhe-etuuksia koskevien oikeuksien päällekkäisyys – Luxemburgin maksaman erotusetuuden laskeminen – Saksan etuuksien “Elterngeld” ja “Kindergeld” huomioon ottaminen

Ennakkoratkaisuryynnön oli tehnyt  Cour de cassation (Luxemburg). Pyyntö on esitetty asiassa, jossa
asianosaisina ovat Caisse nationale des prestations familiales
(jäljempänä CNPF) sekä Saksassa asuvat Ulrike Wiering, jotka työskentele
Saksassa, ja Markus Wiering, joka työskentelee Luxemburgissa, ja jossa
on kyse siitä, että CNPF on kieltäytynyt maksamasta heille heidän
lastensa osalta perhe-etuuksien erotusosuutta.


Unionin tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

Sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja saatettuna ajan tasalle
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 ja sellaisena
kuin se on muutettuna 29.6.1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
1606/98, 1 artiklan u alakohdan i alakohtaa ja 4 artiklan 1 kohdan h
alakohtaa sekä asetuksen N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä
21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72, sellaisena kuin
se on muutettuna ja saatettuna ajan tasalle asetuksella N:o 118/97, 10
artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa on tulkittava siten, että
pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siirtotyöläiselle
hänen työskentelyvaltiossaan mahdollisesti maksettavaa erotusetuutta
laskettaessa ei ole otettava huomioon kaikkia kyseisen työntekijän
asuinjäsenvaltion lainsäädännön nojalla saamia perhe-etuuksia, koska
Saksan lainsäädännössä säädetty ”Elterngeld” ei ole asetuksen N:o
1408/71 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla samanlainen kuin kyseisessä
lainsäädännössä säädetty ”Kindergeld” ja Luxemburgin lainsäädännössä
säädetyt perheavustukset, ellei ennakkoratkaisua pyytäneen
tuomioistuimen suorittamasta selvityksestä muuta ilmene.

Linkki asiaan C-347/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments