Oikeuspoliittisen tutkimuslaitos: Valtion varoin kustannettu oikeusapu yksityisten avustajien hoitamana

9.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkittu valtion varoin kustannettua oikeusapua yksityisten avustajien hoitamana: minkä tyyppisiä oikeusapuasioita he hoitavat ja minkälainen on näiden asioiden asiakasrakenne

Lisäksi huomiota on kiinnitetty oikeudellisten palveluiden
alueelliseen kysyntään ja tarjontaan. Aineistona ovat oikeusavun
tilastomateriaali sekä oikeusapuasioita hoitavien yksityisten avustajien
haastatteluja (11 kpl).

Yksityisten
avustajien käsittelemien oikeusapuasioiden määrä pysynyt tasaisena,
vaikka asiamäärät ovat valtion oikeusaputoimistoissa laskeneet.

Yksityisten avustajien käsittelemien oikeusapuasioiden määrä on viime
vuodet pysynyt suhteellisen tasaisena huolimatta valtion
oikeusaputoimistojen laskeneista asiamääristä. Yksityisten avustajien
osuus kaikista oikeusapuasioista oli vuonna 2013 hieman yli kolmannes
(n. 22 000), joka tarkoittaa noin viiden prosenttiyksikön kasvua
2000-luvun puolen välin luvuista. Valtion oikeusaputoimistoihin
verrattuna yksityisten avustajien asiakkaat saivat oikeusavun useammin
korvauksetta. Vuonna 2013 yksityisten avustajien oikeusapuasiakkaista
noin 90 prosenttia sai avun korvauksetta, kun valtion
oikeusaputoimistoissa tämä luku oli noin 60 prosenttia. Haastatelluilta
yksityisiltä avustajilta saadun tiedon mukaan asiakkaat, joiden tulisi
maksaa saamastaan oikeusavusta osakorvaus, eivät usein pysty tätä
osuutta maksamaan. Tämän takia moni haastateltu avustaja koki omavastuun
omaavien asiakkaiden avustamisen jossain määrin hankalaksi. Saatu tieto
antaa viitteitä siihen, että oikeusavun tulorajoja tulisi osin
tarkistaa.

Yksityisten
avustajien osuus kaikista oikeusapuasioista on suurin Uudellamaalla,
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Oikeudellisten palvelujen
tarjonnassa ja kysynnässä alueellisia eroja.

Alueellisesti
tarkasteltuna yksityisten avustajien osuus valtion varoin kustannetuista
oikeusapuasioista oli viime vuonna suurin Uudellamaalla, Pirkanmaalla
ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näillä alueilla yksityiset avustajat hoitivat
noin puolet kaikista oikeusapuasioista. Vankimmin oikeusapuasiat olivat
valtion oikeusaputoimistojen varassa Kainuussa, Satakunnassa ja
Etelä-Pohjanmaalla, joissa yksityisten avustajien osuus
oikeusapuasioista oli alle viidennes. Asioiden jakautumiseen yksityisten
ja valtiollisten toimijoiden välillä vaikuttavat muun muassa
alueellisten palveluntarjoajien määrä, niiden aktiivisuus hoitaa
oikeusapuasioita sekä valtion oikeusaputoimistojen jonotusajat.

Asukaslukuun
suhteutettuna maakuntien välillä on selviä eroja siinä, kuinka paljon
valtion varoin kustannettuja oikeusapuasioita käsitellään. Asukaslukuun
suhteutettuna eniten asioita käsiteltiin Lapin ja Keski-Pohjanmaan
alueilla ja vähiten Etelä-Karjalassa. Maakuntien välillä on eroja myös
oikeusapupalveluita tarjoavien palvelujen määrässä. Oikeusapuasioita
käsitelleiden toimipisteiden (sekä julkisten että yksityisten) määrä
suhteutettuna asukaslukuun oli korkein Lapissa ja pienin Päijät-Hämeessä
ja Etelä-Karjalassa.

Yksityisten avustajien keski-ikä korkea, ja toiminnanjatkajia ei monella seudulla ole näköpiirissä.

Aineistosta
saadun tiedon perusteella julkiset ja yksityiset oikeudelliset palvelut
keskittyvät yhä voimakkaammin maakuntien asukaskeskittymiin. Tämä on
johtanut siihen, että osa maakunnista (ja niiden sisäisistä alueista)
kärsii oikeusapupalveluiden pulasta. Lisäksi monella alueella avustajien
keski-ikä on korkea eikä uusia toiminnanjatkajia ole näkyvissä. Tilanne
on tämä erityisesti harvemmin asutuilla seuduilla, joista monet muutkin
palvelut ovat kadonneet. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että monella
paikkakunnalla oikeusapua etsivä henkilö joutuu usein turvautumaan
ulkopaikkakuntalaiseen apuun, mikä lisää palvelun kustannuksia.
Yleisesti ottaen moni haastateltu avustaja esitti huolensa siitä, että
nykyinen suunta oikeusapupalveluiden kehityksessä vaarantaa harvemmin
asuttujen seutujen ihmisten oikeusturvan.

Suurin
osa yksityisten avustajien hoitamista oikeusapuasioista on
rikosasioita. Vakiintunut asiakaskunta ja “puskaradio” tärkeimmät väylät
yksityisen oikeusavustajan valinnassa.

Noin kaksi kolmasosaa
yksityisten avustajien oikeusapuasioista vuonna 2013 oli rikosasioita.
Rikosasioiden suuren osuuden taustalla on yksityisten avustajien
oikeusapuasioiden keskittyminen pelkästään tuomioistuinasioihin.
Rikosasioiden jälkeen suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaislain
mukaiset asiat sekä avioliitto- ja perheasiat. Ulkomaalaislain mukaisten
asioiden määrää selittää turvapaikan hakijoiden oikeusavun siirtyminen
kokonaisuudessaan oikeusapulain piiriin vuonna 2013.

Vuonna 2013
yksityisten avustajien oikeusapuasiakkaiden mediaani-ikä (33 v.) oli
noin kymmenen vuotta alhaisempi kuin valtion oikeusaputoimistojen
asiakkaiden (45 v.). Eroa selittää osaltaan se, että valtion
oikeusaputoimistot käsittelevät paljon tuomioistuinten ulkopuolisia
perintöasioita, joiden hoitamiseen yksityisillä avustajilla ei ole
pääsääntöisesti ole oikeutta.

Haastatteluista saadun tiedon mukaan
tärkein väylä oikeusaputoimeksiantojen syntymiseen ovat vakiintunut
asiakaskunta sekä “puskaradio”. Jos avustaja on omalla työllään luonut
itselleen hyvän maineen, asiakkaiden perhe- ja tuttavapiiristä löytyy
usein uusia asiakkaita, jopa siis rikosasioissa. Edellä mainitun lisäksi
asiakkaita ohjautuu yksityisille avustajille oikeusaputoimistojen ja
muiden viranomaisten (mm. poliisin ja tuomioistuinten) ohjaamana.
Yleisti ottaen haastatellut avustajat eivät itse panostaneet palvelunsa
markkinointiin juuri omia internet-sivuja enempää.

Yksityiset
avustajat tyytymättömiä oikeusavun palkkiotasoon. Matalan palkkiotason
pelätään vaikuttavan oikeusapuasioiden hoidon laatuun.

Moni
haastateltu yksityinen avustaja koki, että oikeusavun palkkiotaso ei ole
ajan tasalla ja että tällä seikalla on vaikutuksia halukkuuteen hoitaa
oikeusapuasioita. Yksityisille avustajille oikeusapuasioista maksettava
korvaus on 110 euroa tunnilta. Palkkio nostettiin nykyiseen määrään
vuoden 2014 alussa, jota ennen se oli 100 euroa. Haastateltujen
avustajien mukaan tuntipalkkion tulisi olla noin 130-150 euroa.
Kritiikkiä herättää erityisesti palkkion kasvanut ero yksityisten
avustajien normaalilaskutukseen, joka on noin 170-200 euroa tunnilta.
Palkkiotason nähdään myös vaikuttavan alan houkuttelevuuteen; pelkona
on, että moni vastavalmistunut juristi hakee mieluummin töitä
liikejuridiikan puolelta, jossa palkkiot ovat korkeammat.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments