Oikeuskanslerinvirasto: Esitutkinta – Ilmoitusvelvollisuus – Poliisi – Virkarikos

16.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin menettely tuomaria koskevassa virkarikosasiassa

Tutkinnanjohtaja
toimitti kyseisen rajoittamisesityksen syyttäjänvirastolle, joka
lähetti sen edelleen oikeuskanslerinvirastoon. Oikeuskansleri ei
hyväksynyt rajoittamisesitystä koska tutkinnanjohtajan esittämän
säännöksen (esitutkintalain 4 §:n 4 momentin) nojalla esitutkintaa ei
voinut rajoittaa jättämällä se kokonaan toimittamatta, vaan tässä
rajoittamisessa kyse on aina jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta.
Esitutkintaa ei ollut asiassa aloitettu, joten sitä ei olisi ollut
mahdollista määrätä lopetettavaksi kyseisen säännöksen nojalla.
Oikeuskansleri päätti omasta aloitteestaan selvittää tarkemmin poliisin
menettelyn asiassa.

Tutkinnanjohtaja myönsi selvityksessään, että esitutkintaa
käräjäoikeuden laamannin menettelyn osalta ei olisi edes voinut aloittaa
syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi ja että rajoittamisesitys näin ollen
oli ollut tältä osin aiheeton. Keskusrikospoliisi piti lisäksi
todennäköisenä, että asiassa oli senpoikkeuksellisen monitahoisuuden
vuoksi epähuomiossa toimitettu rajoittamisesitys kokonaisuudessaan
syyttäjänvirastolle, vaikka laamannia koskeva osa olisi tullut toimittaa
oikeuskanslerinvirastolle.

Oikeuskanslerilla ei ollut oikeudellisia perusteita arvioida asiaa
toisin. Oikeuskanslerin mukaan asiassa ei siis olisi tullut tehdä
laamannin menettelyn osalta rajoittamisesitystä vaan tutkinnanjohtajan
olisi tullut tehdä päätös olla aloittamatta esitutkintaa, kuten
tutkinnanjohtaja sittemmin tekikin oikeuskanslerin päätettyä olla
hyväksymättä rajoittamisesitystä. Selvää oikeuskanslerin mukaan myös
oli, että kun tutkinnanjohtaja kuitenkin teki rajoittamisesityksen
laamannin menettelyn osalta, olisi se tältä osin tullut toimittaa
oikeuskanslerinvirastoon, eikä syyttäjänvirastoon. Oikeuskansleri
saattoi tutkinnanjohtajan tietoon käsityksensä tämän virheellisestä
menettelystä.

Lisäksi ilmeni, että keskusrikospoliisi ei alun perin ollut ilmoittanut
oikeuskanslerinvirastolle mainitussa asiassa tehdystä laamannin
tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskeneesta tutkintapyynnöstä.

Poliisin ylijohto oli vuonna 2000 lähettänyt silloisille poliisin
lääninjohdoille tiedoksi ja noudatettavaksi sekä alaisen hallinnon
tietoon saatettavaksi apulaisoikeuskanslerin sisäasiainministeriölle
lähettämän kirjeen. Kirjeessään apulaisoikeuskansleri totesi, että
poliisin ilmoitusvelvollisuus tuomareiden tekemiksi epäiltyjen
virkarikosasioiden osalta olisi parasta järjestää siten, että
oikeuskanslerinvirastoon ilmoitettaisiin aina tällaisesta tutkittavaksi
tulleesta asiasta.

Oikeuskansleri kiinnitti päätöksessään keskusrikospoliisin huomiota
velvollisuuteen ilmoittaa oikeuskanslerinvirastolle tutkittavakseen
tulleista tuomarin tekemäksi epäillyistä virkarikoksista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments