KHO: Oikeusapupalkkio vuoden 2013 toimista 100 euron tuntitaksalla

6.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Oikeusapu – Avustajan palkkio – Korotuksen voimaantulo – Siirtymäsäännösten puuttuminen

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle
vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin
käytetyn ajan perusteella. Palkkion määräämistä varten avustajan on
esitettävä yksityiskohtainen selvitys suorittamistaan toimenpiteistä.
Edellä tarkoitetun momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään
muun ohella tarkemmin niistä toimenpiteistä, joista palkkiota
maksetaan, sekä tuntipalkkion suuruudesta.

Oikeusavun
palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 6 §:ssä
säädettyä avustajan tuntipalkkion määrää oli 1.1.2014 voimaan tulleella
valtioneuvoston asetuksella 820/2013 muutettu siten, että tuntipalkkio
oli korotettu 100 eurosta 110 euroon. Valtioneuvoston asetukseen
820/2013 ei sisältynyt siirtymäsäännöksiä.

Huostaanottoa ja
sijaishuoltoa koskevassa asiassa avustajaksi määrätty asianajaja vaati
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.9.2013 saapuneen laskun mukaan
palkkiota 10,25 työtunnin perusteella laskettuna siten laskettuna, että
tuntipalkkio oli 100 euroa. Asianajaja vaati korkeimpaan
hallinto-oikeuteen 13.2.2014 saapuneessa laskussa palkkiota vuonna 2014
suoritetusta työstä yhteensä 3,5 tunnin perusteella 110 euroa tunnilta.
Lisäksi hän korotti myös vuonna 2013 tekemänsä työn osalta laskun
palkkiovaatimuksen 110 euroon tunnilta.

Kun otetaan huomioon,
että oikeusapu rahoitetaan valtion varoista, joiden käytöstä on
säädettävä muutoinkin tarkasti, ja että oikeusavun tuntipalkkion
muutokset vaikuttavat myös asianosaisen maksettavaksi mahdollisesti
tulevan omavastuuosuuden määrään, korotettua tuntipalkkiota ei voitu
vahvistaa takautuvasti niistä toimenpiteistä, jotka oli tehty ennen
asetuksen voimaantuloa.

Avustajan tuntipalkkio määräytyi
valtioneuvoston asetuksella 820/2013 muutetun 6 §:n mukaisesti 110 euron
perusteella laskettuna 1.1.2014 lukien tehtyjen toimenpiteiden osalta
ja muutoin aikaisemmin voimassa olleen 6 §:n mukaisesti.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments