Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asianajajan ammatin harjoittamista koskevassa asiassa

10.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenvaltion tuomioistuimen käsite – Consiglio Nazionale Forense – Riippumattomuus – Puolueettomuus – Direktiivin 98/5/EY 3 artikla – Pätevyys – Asianajajan ammatin pysyvä harjoittaminen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa pätevyys on hankittu – Oikeuksien väärinkäyttö – Kansallisten identiteettien kunnioittaminen

Angelo
Alberto Torresi ja Pier Francesco Torresi (jäljempänä Torresit) ovat
Italian kansalaisia, jotka hankittuaan Espanjassa oikeuden käyttää
asianajajan ammattinimikettä (”abogado”) esittivät Italiassa
toimivaltaiselle asianajajayhdistyksen hallitukselle
asianajajaluetteloon merkitsemistä koskevan hakemuksen voidakseen
harjoittaa asianajajan ammattia Italiassa. Heidän hakemuksensa
perustuivat asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta
muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on
hankittu, 16.2.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/5/EY täytäntöön panemiseksi annettuihin Italian lakeihin.

Paikallisen
asianajajayhdistyksen hallitus ei tehnyt hakemuksista päätöstä
säädetyssä ajassa, joten Torresit riitauttivat kumpikin asian Consiglio
Nazionale Forensessa (asianajajien kansallinen ammattikuntaneuvosto,
jäljempänä CNF). Asian käsittelyn aikana CNF päätti esittää unionin
tuomioistuimelle ennakkoratkaisumenettelyn mukaisesti kaksi kysymystä,
jotka koskivat direktiivin 98/5 tulkintaa ja pätevyyttä ottamalla
huomioon oikeuksien väärinkäytön kieltoa ja kansallisten identiteettien
kunnioittamista koskevat periaatteet.

Vastaus
noihin kysymyksiin on mielestäni melko selvä. Ennen nyt käsiteltävässä
asiassa esille nousevia aineellisia seikkoja on kuitenkin tarkasteltava
ensin seuraavaa menettelyyn liittyvää kysymystä: onko CNF pääasiaa
käsitellessään toimivaltainen esittämään unionin tuomioistuimelle
kysymyksiä ennakkoratkaisumenettelyn nojalla?

Ensinnäkin
tässä kysymyksessä on otettava huomioon SEUT 267 artiklassa
tarkoitettuun jäsenvaltion tuomioistuimen käsitteeseen liittyvien
riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien arviointiperusteiden
soveltamisala ja tehtävä.

Ratkaisuehdotus: Edellä
esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa
Consiglio Nazionale Forensen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin
seuraavasti:

 Asianajajan
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä
jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, 16.2.1998
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/5/EY 3 artikla
on esteenä sellaiselle jäsenvaltion käytännölle, jonka mukaan
jäsenvaltion kansalainen kieltäydytään merkitsemästä oikeuksien
väärinkäytön perusteella asianajajaluettelon erityiseen osaan, joka on
varattu ulkomailla pätevyytensä hankkineille asianajajille, kun kyseinen
kansalainen palaa pian ammattinimikkeen toisessa jäsenvaltiossa
hankittuaan entiseen jäsenvaltioonsa.

Toisen kysymyksen tarkastelussa ei ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi direktiivin 98/5 3 artiklan pätevyyteen.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-58/13 ja C-59/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments