Euroopan parlamentti: Mepit hyväksyivät säännöt lähetettyjen työntekijöiden suojan parantamisesta

16.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen, jonka tarkoitus on parantaa ulkomaille väliaikaisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien toteutumista

Parlamentti vahvisti sääntöjä, jotta työntekijän aito
ulkomaille lähettäminen ja pyrkimykset kiertää lainsäädäntöä voidaan
tunnistaa helpommin. Rakennusteollisuuden pää- ja alihankkijat kantavat
jatkossa yhdessä vastuun työlainsäädännön rikkomuksista. Parlamentin ja
neuvoston neuvottelijat ovat päässeet jo aiemmin alustavaan sopuun
säännöistä.

Lainsäädännöllä pyritään parantamaan toiseen EU-maahan
väliaikaisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia koskevien sääntöjen
noudattamista. Säännöt ovat peräisin vuodelta 1996.

“Nyt hyväksytyssä tekstissä on otettu huomioon sekä
vapaus tarjota palveluita että tarve suojella lähetettyjen
työntekijöiden oikeuksia. Säännöillä parannetaan oikeusvarmuutta ja
parannetaan lähetettyjen työntekijöiden tilannetta”, totesi mietinnön
esittelijä Danuta Jazlowiecka (EPP, PL).

“Direktiivi on tärkeä askel kohti lähetettyjen
työntekijöiden parempaa suojaa. Säännöillä parannetaan jäsenvaltioiden
välistä yhteistyötä ja puututaan väärinkäytöksiin, kuten näennäiseen
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja postilokeroyrityksiin”, totesi
työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès
(S&D, FR).

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen äänin 474 puolesta, 158 vastaan ja 39 tyhjää.

Väärinkäytösten estäminen

Lainsäädännön selkeyttämiseksi parlamentti lisäsi
sääntöihin vähimmäiskriteerejä, joilla voidaan erottaa työntekijöiden
aito lähettäminen ulkomaille töihin pyrkimyksestä kiertää lainsäädäntöä.
Yritykset ovat esimerkiksi voineet kiertää työ- ja
sosiaaliturvalainsäädäntöä niin sanottujen postilokeroyritysten avulla.

Parlamentti lisäsi sääntöihin kohdan näennäisesti
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Tällä viitataan siihen, että
useita työntekijöille kuuluvia oikeuksia ei aina sovelleta itsenäisiin
ammatinharjoittajiin.

Tehokkaampaa valvontaa

Uudet säännöt sisältävät listan kansallisista
valvontatoimista, joiden avulla halutaan varmistaa, että vuodelta 1996
peräisin olevaa direktiiviä noudatetaan. Jäsenmaat voivat halutessaan
päättää myös muista valvontatoimista.

Parlamentin ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on
ilmoitettava komissiolle kaikista valvontatoimenpiteistä.
Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenmaiden pitäisi
pyytää komissiolta ennakkolupa menettelyille.

Yhteistä ja jaettua vastuuta

Uusien sääntöjen mukaan ulkoistetuissa työsuhteissa pää-
ja alihankkijat kantavat yhteisen ja jaetun vastuun, mikäli lähetetyille
työntekijöille ei makseta asianmukaista palkkaa. Rakennussektorin
osalta tämä on pakollista. Jäsenmaat voivat ottaa käyttöön tiukempia
säännöksiä ja laajentaa ne koskemaan myös muita aloja.

Tiedonsaanti

Uusien sääntöjen myötä sekä työnantajat että työntekijät
saavat aiempaa paremmin tietoa lähetettyjen työntekijöihin
sovellettavista määräyksistä ja valitusmenettelyistä. Parlamentin
jäsenet halusivat varmistaa, että tieto on avointa ja maksutonta.
Tiedoissa on otettava huomioon vastaanottavan jäsenvaltion
työmarkkinoiden vaatimukset, ja tietojen on oltava helposti saatavilla
useilla eri kielillä yhdellä virallisella verkkosivulla.

Seuraavaksi

Jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä säännöt, ennen kuin ne astuvat voimaan.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinomisteriön tiedote asiasta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments