EU:n tuomioistuimen tuomio: Pyramidimyyntijärjestelmästä

4.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2005/29/EY – Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Pyramidimyyntijärjestelmä – Kuluttajien ennen korvauksen saamista mahdollisesti tekemän suorituksen merkitys – Käsitteen ˮsuoritusˮ tulkinta

Ennakkoratkaisupyyntö oli Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (Liettuan ylimmän asteen hallintotuomioistuin) on esittämä.

Ennakkoratkaisupyyntö
koski sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin
84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY,
98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (ˮsopimattomia kaupallisia
menettelyjä koskeva direktiiviˮ) (EUVL L 149, s. 22) liitteessä I olevan
14 kohdan tulkintaa.

Tämä
pyyntö oli esitetty riita-asiassa, jossa valittajana on ”4finance” UAB
(jäljempänä ”4finance”) ja vastapuolina Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba (kansallinen kuluttajansuojavirasto) ja Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
(valtiovarainministeriön alainen kansallinen verotarkastuselin) ja joka
koskee tälle yhtiölle sellaisen Liettuan lain rikkomisesta määrättyä
sakkoa, jossa kielletään sopimattomat kaupalliset menettelyt kuluttajia
kohtaan.


Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Sopimattomista
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista
menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja
2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2005/29/EY (ˮsopimattomia kaupallisia menettelyjä
koskeva direktiiviˮ) liitteessä I olevaa 14 kohtaa on tulkittava siten,
että pyramidimyyntijärjestelmä on kaikissa olosuhteissa sopimaton
kaupallinen menettely vain silloin, kun tällainen järjestelmä edellyttää
kuluttajalta minkä tahansa suuruista taloudellista suoritusta, jonka
vastineena kuluttajalla on mahdollisuus saada korvausta etupäässä muiden
kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai
kulutuksesta.

Linkki asiaan C-515/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments