Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

21.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Asetuksen (EY) N:o 883/2004 19 ja 20 artikla – Oleskelun ja asuinpaikan käsitteet – Asetuksen (EY) N:o 987/2009 11 artikla – Jäsenvaltion kansalainen, jolla puhkesi vakava sairaus hänen ollessaan lomalla toisessa jäsenvaltiossa – Oleskelu toisessa jäsenvaltiossa yli 11 vuoden ajan sairauden vuoksi ja siksi, ettei hoitoa ole saatavilla ensimmäisessä jäsenvaltiossa

Terveysongelmat
voivat ilmetä äkillisesti lomalla toisessa jäsenvaltiossa. Koska
unionin sosiaaliturvajärjestelmiä on yhteensovitettu – alun perin
asetuksella (ETY) N:o 1408/71 ja nykyisin asetuksella (EY) N:o 883/2004 –

tällaisissa tapauksissa on mahdollista saada oleskelujäsenvaltiossa
sairaanhoitoa, josta aiheutuneet kustannukset asuinjäsenvaltio myöhemmin
korvaa. Jos ulkomailla annettava hoito jatkuu kuitenkin erityisen
pitkään, onko asuinjäsenvaltiolla oikeus yksipuolisesti keskeyttää
kustannusten korvaaminen hoidon pitkän keston vuoksi? Voiko kyseisissä
asetuksissa myönnetyn oikeuden käyttö toisin sanoen lopulta johtaa sen
menettämiseen?

lähti kotoaan Irlannista kumppaninsa kanssa lomamatkalle, joka
osoittautui sanalla sanoen epäonniseksi. Erinäisistä syistä hän asuu nyt
paikassa, jossa hän sairastui – Saksassa –, jotta hän voisi saada
hoitoa siellä. Häntä voitaisiin tietyllä tapaa kuvata sanalla
”hoitopakolainen”. Sitten hän on kuitenkin oleskellut Saksassa yli 11
vuotta, minkä vuoksi Irlannin terveysviranomainen (Irish Health Service
Executive, jäljempänä HSE) ja Irlannin hallitus väittävät, ettei hänen
voida enää katsoa asuvan Irlannissa. HSE ilmoitti tämän perusteella,
ettei se enää kata I:n hoidosta aiheutuneita kustannuksia, ja tästä
päätöksestä nostettiin ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa
vireillä oleva kumoamiskanne.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

 Tulkittaessa
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 1 artiklan
k alakohtaa asianmukaisesti asetuksen 19 ja 20 artiklan kannalta ei
voida katsoa, ettei vakuutettu enää ainoastaan oleskele hoitoa antavassa
jäsenvaltiossa, pelkästään sen perusteella, että vakuutettu on joutunut
jäämään muuhun kuin asuinjäsenvaltioonsa yli 11 vuodeksi sellaisen
vakavan sairauden vuoksi, joka puhkesi, kun hän oli lomalla tässä
jäsenvaltiossa, ja että vakuutetun on akuutin sairautensa ja
erikoislääkärinhoidon sopivan läheisyyden vuoksi tosiasiallisesti ollut
pakko fyysisesti jäädä kyseiseen jäsenvaltioon mainituksi ajaksi.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on määrittää
vakuutetun henkilön asuinpaikka tekemällä kokonaisarvio kaikista
asiaankuuluvista olosuhteista, myös siitä, onko vakuutetun
terveydentilansa vuoksi edelleen jäätävä hoitavaan jäsenvaltioon
saadakseen tarvitsemaansa hoitoa.

Linkki asiaan C-255/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments