EU:n tuomioistuimen tuomio: Koulutukseen pääsyn epääminen naispuoliselta työntekijältä äitiysloman vuoksi on EU-lainsäädännön vastaista

6.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2006/54/EY ˗˗ Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa – Virkamiesaseman saamisen edellyttämä koulutus – Kurssilta poistaminen pitkittyneen poissaolon vuoksi – Äitiysvapaaseen perustuva poissaolo

Ennakkoratkaisupyyntö oli  Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio (Italia) on esittämä.
Pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on
Leonarda Napoli ja vastaajana Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria (oikeusministeriön
vankeinhoito-osasto; jäljempänä Amministrazione penitenziaria) ja jossa
on kyse mainitun viranomaisen päätöksestä kieltää kantajaa jatkamasta
vankeinhoidon poliisitoimen päällystövirkaan vice commissario
(jäljempänä vice commissario) johtavassa koulutuksessa, koska hän oli
ollut poissa tällaiselta kurssilta 30 päivän ajan, vaikka hänen
poissaolonsa syynä oli pakollinen äitiysloma.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Miesten
ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/54/EY 15 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä
kansalliselle lainsäädännölle, jossa suljetaan yleisen edun mukaisista
syistä äitiysvapaalla oleva nainen sellaisen ammatillisen koulutuksen
ulkopuolelle, joka on olennainen osa hänen työtään ja jonka
suorittamista edellytetään sekä virkaan vakinaistamiselta että
työehtojen parannuksilta, takaamalla hänelle silti oikeus osallistua
seuraavaksi järjestettävään koulutukseen, jonka ajankohta ei kuitenkaan
ole varma.

2)      Direktiivin
2006/54 14 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta pääasiassa kyseessä olevan
kaltaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, jossa ei ole säädetty, että
tiettyyn tehtävään voidaan ottaa vain miespuolisia työntekijöitä, mutta
jolla viivästytetään sellaisten naispuolisten työntekijöiden pääsyä
tähän tehtävään, jotka eivät ole voineet saada täyttä ammatillista
koulutusta pakollisen äitiysvapaan vuoksi.

3)      Direktiivin
2006/54 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 15 artiklan säännökset ovat
riittävän selkeitä, täsmällisiä ja ehdottomia voidakseen tuottaa
välittömän oikeusvaikutuksen.

Linkki asiaan C-595/12

Asiaa koskeva tuomioistuimen tiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments