EU:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

13.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2004/38/EY – SEUT 21 artiklan 1 kohta – Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Tämän oikeuden saajat – Kolmannen valtion kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, jonka kansalainen unionin kansalainen on – Unionin kansalaisen paluu tähän jäsenvaltioon hänen oleskeltuaan lyhyitä ajanjaksoja toisessa jäsenvaltiossa

Ennakkoratkaisupyyntö oli  Raad van State (Alankomaat) esittämä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa
unionin kansalainen on kehittänyt tai lujittanut perhe-elämää kolmannen
valtion kansalaisen kanssa heidän oleskellessaan tosiasiallisesti
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY)
N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY,
72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja
93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 16
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen edellytysten nojalla ja niitä
noudattaen muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on,
saman direktiivin säännöksiä sovelletaan analogisesti, kun kyseinen
unionin kansalainen palaa asianomaisen perheenjäsenensä kanssa
lähtöjäsenvaltioonsa. Näin ollen edellytykset, joilla kolmannen valtion
kansalaiselle, joka on kyseisen unionin kansalaisen perheenjäsen,
myönnetään johdettu oleskeluoikeus unionin kansalaisen
lähtöjäsenvaltiossa, eivät lähtökohtaisesti saisi olla tiukempia kuin
edellytykset, joista mainitussa direktiivissä säädetään johdetun
oleskeluoikeuden myöntämiselle kolmannen valtion kansalaiselle, joka on
sellaisen unionin kansalaisen perheenjäsen, joka on käyttänyt oikeuttaan
vapaaseen liikkuvuuteen asettautumalla muuhun kuin siihen
jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on.

Linkki asiaan C-456/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments