EU:n tuomioistuimelta kaksi tuomiota: Ei-biologisen äidin, joka on turvautunut sijaissynnytykseen, oikeudesta äitiyslomaan

20.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Molemmissa asioissa katsottiin, että ei-biologisella äidillä ei ole oikeutta äitiyslomaa vastaavaan lomaan

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian C-167/12 seuraavasti:

1)      Toimenpiteistä
raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi
työssä 19.10.1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/85/ETY (kymmenes
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) on tulkittava siten, että jäsenvaltiot eivät ole
velvollisia myöntämään kyseisen direktiivin 8 artiklan nojalla oikeutta
äitiyslomaan työntekijälle, joka aiottuna äitinä on saanut lapsen
sijaissynnytystä koskevan sopimuksen perusteella, silloinkaan, kun hän
saattaa imettää tätä lasta syntymän jälkeen tai imettää tätä lasta.

2)      Miesten
ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/54/EY 14 artiklaa, kun se luetaan yhdessä kyseisen direktiivin 2
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan kanssa, on
tulkittava siten, että kyse ei ole sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä,
kun työnantaja kieltäytyy myöntämästä äitiyslomaa aiotulle äidille,
joka on saanut lapsen sijaissynnytystä koskevan sopimuksen perusteella.

Linkki asiaan C-167/12

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian C- 363/12 seuraavasti:

1)      Miesten
ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
5.7.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2006/54/EY ja erityisesti sen 4 ja 14 artiklaa on tulkittava siten, että
kyse ei ole sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, kun naispuoliselle
työntekijälle, joka aiottuna äitinä on saanut lapsen sijaissynnytystä
koskevan sopimuksen perusteella, kieltäydytään myöntämästä äitiyslomaa
vastaavaa palkallista lomaa.

Tällaisen aiotun äidin tilanne siltä osin kuin kyse on adoptioloman myöntämisestä ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

2)      Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annettua neuvoston direktiiviä 2000/78/EY on tulkittava siten, että
kyse ei ole vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä, kun naispuoliselle
työntekijälle, joka ei voi saada lasta ja joka on turvautunut
sijaissynnytystä koskevaan sopimukseen, kieltäydytään myöntämästä
äitiyslomaa tai adoptiolomaa vastaavaa palkallista lomaa.

Kyseisen
direktiivin pätevyyttä ei voida arvioida vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen
perusteella, mutta direktiiviä on tulkittava niin pitkälle kuin
mahdollista kyseisen yleissopimuksen mukaisesti.

Linkki asiaan C-363/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments