Suomen kansalaisen puolisolta puuttuva matkustusasiakirja ei ole peruste olla myöntämättä oleskelulupaa

10.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:22

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalia

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Somalian kansalaisen
perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen sillä perusteella, ettei
hakija ollut esittänyt ulkomaalaislain 35 §:ssä tarkoitettua Suomen
valtion hyväksymää matkustusasiakirjaa, eikä asiassa ollut esitetty
sellaista perustetta, jonka johdosta matkustusasiakirjavaatimuksesta
olisi voitu poiketa. Oleskelulupaa oli haettu sillä perusteella, että
hakija oli avioitunut Keniassa Suomen kansalaisen kanssa.

Korkein
hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston sekä hallinto-oikeuden
päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen
käsiteltäväksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
perusteluissa selostettujen ulkomaalaislain esitöiden perusteella
matkustusasiakirjavaatimuksen soveltaminen käsillä olevassa tilanteessa
oli tulkinnanvaraista. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että
viranomaiskäytännössä ulkomaalaislain 35 §:ää ei ollut sovellettu siten,
että vaatimuksesta poikettaisiin ainoastaan lainkohdassa mainituissa
tilanteissa. Maahanmuuttoviraston lausunnosta ja viraston
perheenyhdistämisohjeesta ilmeni, että virasto harkitsee selvityksensä
ja ohjeidensa perusteella yksittäistapauksittain poikkeamista
matkustusasiakirjavaatimuksesta muissakin kuin säännöksessä
nimenomaisesti mainituissa poikkeamistilanteissa erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan velvoitteiden nojalla.

Suomen
kansalaisen perheenjäsenenä hakijalla oli ulkomaalaislain 50 §:n
mukaisesti oikeus saada oleskelulupa Suomeen. Tätä oikeutta hakija ei
kuitenkaan voinut käyttää, koska Somalian kansalaisena hän ei voinut
saada Suomen hyväksymää matkustusasiakirjaa kotimaastaan. Hakijan ja
perheenkokoajan ulkomaalaislain 50 §:n mukainen oikeus
perheenyhdistämiseen estyisi siten heistä itsestään riippumattomista
syistä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oleskeluluvan epääminen
hakijalta sillä perusteella, että hänellä ei ole eikä hän voi myöskään
saada Somalian valtiolta sellaista matkustusasiakirjaa, jonka Suomi
hyväksyisi, rajoitti hakijan ja perheenkokoajan oikeutta
perheenyhdistämiseen Suomessa enemmän kuin oli välttämätöntä.
Maahanmuuttoviraston ei ollut tullut hylätä hakijan
oleskelulupahakemusta pelkästään matkustusasiakirjan puuttumisen vuoksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments