Euroopan komissio: Rohkeampi ote EU maahanmuuttopolitiikkaan

24.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komission 21.2 antamassa kertomuksessa tarkastellaan EU:n maahanmuuttopolitiikan tärkeimpiä vaiheita vuosina 2012 ja 2013

Nyt
kun maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen
lähestymistavan uudistamisesta on kulunut kaksi vuotta, voidaan todeta,
että vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämisessä on edistytty
, mutta lisäponnisteluja tarvitaan.

Pyrkimykset
vastata kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisestä syntyviin
tilanteisiin on sovitettava kaikkien sidosryhmien tarpeisiin ja
painopisteisiin
. Tämä edellyttää
tarjolla olevien välineiden, kuten liikkuvuuskumppanuuksien ja yhteisten
viisumisääntöjen, tehokkaampaa käyttöä. Myös jäsenvaltioiden
osallistumista EU:n politiikkojen täytäntöönpanoon on syytä lisätä.

Sisäasioista
vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin mukaan hyvin hallittu
maahanmuutto voi aidosti hyödyttää sekä tulijoita että lähtö- ja
kohdemaita. Maahanmuuton onnistunut hallinta perustuu pitkälti EU:n
vuoropuheluun ja yhteistyöhön kolmansien maiden ja kansainvälisten
järjestöjen kanssa.
Liikkuvuuskumppanuudet,
viisumien myöntämisen helpottamista koskevat sopimukset yhdessä
takaisinottosopimusten kanssa sekä yhteiset viisumisäännöt ovat
jatkossakin tärkeitä maahanmuuttopolitiikan välineitä.
Meidän
pitäisi kuitenkin tehdä enemmän talouskasvun ja kilpailukyvyn
turvaamiseksi ja muuttoliikkeen lieveilmiöiden, kuten ihmiskaupan ja
siirtolaisten salakuljetuksen, torjumiseksi yhteistyössä kolmansien
maiden kanssa
, Malmström toteaa.

Liikkuvuuskumppanuudet
ovat osoittautuneet tehokkaiksi välineiksi käsitellä maahanmuutto- ja
turvapaikka-asioita molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.
Kumppanuuden puitteissa sovitaan poliittisista tavoitteista, ja ne
toimivat keskustelu- ja yhteistyökehyksenä. Toistaiseksi
liikkuvuuskumppanuus on solmittu kuuden maan kanssa: Moldova (2008), Kap
Verde (2008), Georgia (2009), Armenia (2011), Marokko (2013) ja
Azerbaidžan (2013). Keskustelut Tunisian kanssa saatiin päätökseen
marraskuussa 2013, ja kumppanuus on määrä allekirjoittaa pian. Vastaavat
keskustelut Jordanian kanssa aloitettiin joulukuussa 2013.

Komissio
tuki vuosina 2012 ja 2013 yli 90:tä muuttoliikehanketta yli 200
miljoonalla eurolla kaikilla kolmannen maailman alueilla. Lisäksi EU:n
jäsenvaltiot ovat lisänneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan
täytäntöönpanoon myöntämäänsä rahoitusta.

Myös pakolaisten suojelemiseksi ja
ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi pitäisi tehdä enemmän. Euroopan
turvapaikka-asioiden tukivirastolla (EASO) voisi esimerkiksi olla
merkittävämpi rooli turvapaikka- ja vastaanottovalmiuksien
kehittämisessä kolmansissa maissa muun muassa liikkuvuuskumppanuuksien
avulla. Myös alueellisia suojeluohjelmia on varaa parantaa varsinkin
niin, että niihin ja niiden rahoitukseen sitoudutaan pidemmällä
aikavälillä.

Uudelleensijoittamisen parempi
koordinointi EU:ssa ja jäsenvaltioissa mahdollistaisi tehokkaamman ja
nopeamman reagoinnin kriisitilanteisiin. Lisäksi uudesta turvapaikka- ja
maahanmuuttorahastosta (2014–2020) pitäisi olla tarjolla lisää
EU-rahoitusta humanitaarisin perustein myönnettävien
uudelleensijoituspaikkojen määrän lisäämiseksi.

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan uusi vaihde

Nykyisen
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ja sen välineiden käyttöä
voitaisiin tehostaa muun muassa EU:n vetovoiman lisäämiseksi ja sen
talouden vahvistamiseksi
.

Työvoiman
maahanmuuttoa koskevat asiat tulevat lähivuosina korostumaan. Tässä
yhteydessä olisi hyvä korostaa liikkuvuuskumppanuuksien tarjoamia
mahdollisuuksia (esim. opiskelijoiden ja ammatinharjoittajien vaihdon
helpottaminen, muuttoliikkeen hallintavalmiuksien parantaminen
kolmansissa maissa, kiertomuutto-ohjelmien käyttöönotto, laillisten
maahanmuuttajien sosiaalisen suojelun parantaminen ja sosiaalisten
oikeuksien siirrettävyyden tarkastelu).

Lyhytkestoisten
viisumien myöntämisen helpottamisella voi olla lukuisia kolmansien
maiden kehitystä tukevia vaikutuksia, joista esimerkkeinä mainittakoon
liiketoimintamahdollisuuksien parantuminen, kauppasuhteiden
tiivistyminen EU:hun ja ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen.
Myös EU:n viisumipolitiikan tarjoamat mahdollisuudet pitäisi hyödyntää
täysimääräisesti talouskasvun ja kulttuurivaihdon edistämiseksi.
Komissio aikoo lähiviikkoina ehdottaa viisumisäännöstöön muutoksia,
joilla laillista matkustamista helpotetaan edelleen EU:n turvallisuuden
korkeasta tasosta tinkimättä.

Yhteistyö
laittoman maahanmuuton torjumiseksi on syventynyt viime vuosina.
Ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi on käyty
vuoropuhelua, vaihdettu tietoja ja toteutettu yhteisiä toimia. Tiedossa
on uusia aloitteita, kuten Välimeren erityistyöryhmän työstä annetussa
kertomuksessa luvattiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments