EU:n tuomioistuimen tuomio: Kiinteämääräinen suojakorvauksen laskeminen osa-aikaisen vanhempainloman aikana tapahtuneen lainvastaisen irtisanomisen johdosta

27.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jos työntekijä irtisanotaan lainvastaisesti osa-aikaisen vanhempainloman aikana,kiinteämääräinen suojakorvaus, johon täysipäiväisesti töihin otetulla työntekijällä on oikeus, on laskettava täysipäiväistä työtä vastaavan palkan perusteella

Ennakkoratkaisupyyntö oli arbeidshof te Antwerpen (Belgia) on
esittämä.

Ennakkoratkaisupyyntö
koski UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta
puitesopimuksesta 3.6.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/EY (EYVL L
145, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna 15.12.1997 annetulla
neuvoston direktiivillä 97/75/EY (EYVL 1998, L 10, s. 24; jäljempänä
direktiivi 96/34), liitteenä olevan, vanhempainlomasta 14.12.1995 tehdyn
puitesopimuksen (jäljempänä puitesopimus) 1 lausekkeen ja 2 lausekkeen 4
kohdan tulkintaa.

Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Lyreco Belgium NV
(jäljempänä Lyreco) ja Sophie Rogiers ja joka koskee sitä, kuinka
lasketaan kiinteämääräinen suojakorvaus, joka hänelle on maksettava
osa-aikaisen vanhempainloman aikana tapahtuneen lainvastaisen
irtisanomisen johdosta.


Tuomioistuin katsoi, että laskentatavalla, joka perustuisi osa-aikaista työtä vastaavaan palkkaan, tehtäisiin suurelta osin merkityksettömäksi unionin oikeudessa toteutettu suojelujärjestelmä, ja sillä vaarannettaisiin
työntekijälle kertyneet oikeudet

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

UNICE:n,
CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta
3.6.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/EY, sellaisena kuin se on
muutettuna 15.12.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/75/EY,
liitteenä olevan, vanhempainlomasta 14.12.1995 tehdyn puitesopimuksen 2
lausekkeen 4 kohtaa, kun kyseistä lauseketta luetaan yhdessä
puitesopimuksen tavoitteiden ja samaisen lausekkeen 6 kohdan kanssa, on
tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kiinteämääräinen
suojakorvaus, joka on maksettava osa-aikaisella vanhempainlomalla
olevalle työntekijälle siinä tapauksessa, että työnantaja irtisanoo
yksipuolisesti ilman pakottavaa tai riittävää syytä tämän toistaiseksi
ja täysipäiväisesti palvelukseen otetun työntekijän työsopimuksen,
määritetään työntekijän irtisanomishetkellä saaman alennetun palkan
perusteella.


Linkki asiaan C-588/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments