Vanhat rikokset eivät estäneet taksiluvan saamista

9.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:190 Taksinkuljettajan ajolupa – Sopivuus taksinkuljettajaksi – Rikokset – Vankeusrangaistus – Viiden vuoden tarkastelujakso – Elämäntapa ja henkilökohtaiset ominaisuudet

Poliisilaitos oli 25.3.2013 hylännyt taksinkuljettajien
ammattipätevyydestä annetun lain mukaisen taksinkuljettajan
ajolupahakemuksen. Päätöstä oli perusteltu sillä, ettei hakija ollut
vakavan rikostaustansa vuoksi henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
sopiva toimimaan taksinkuljettajana. Hakijan oli todettu syyllistyneen
erilaisiin rikoksiin vuosina 1994–2005. Vuonna 2007 hakija oli tuomittu 1
vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2
momentissa on säädetty muun ohessa siitä, milloin hakijaa ei pidetä
sopivana taksinkuljettajaksi sen vuoksi, että hän on syyllistynyt
rikoksiin. Momentin 1–4 kohdassa otetaan huomioon enintään luvan
hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana tehdyt rikokset. Saman
momentin 5 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi,
jos hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen
perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan
tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton toimimaan
taksinkuljettajana.

Hakija ei ollut luvan hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana
syyllistynyt taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2
momentin 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin. Kun otetaan huomioon
tämä laissa nimenomaisesti säädetty viiden vuoden tarkasteluajanjakso,
sitä aiemmin tehtyjä rikoksia ei voitu pitää perusteina, joiden nojalla
hakijan olisi voitu katsoa toiminnallaan osoittaneen olevansa
elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen
sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Kun poliisilaitoksen päätöksestä
tai asiakirjoista ei ilmennyt muitakaan tällaisia perusteita, joiden
perusteella asiassa olisi voitu nojautua momentin 5 kohtaan,
hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin ja asia
palautettiin poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments