STM: Luonnos uudeksi asumistueksi lähtee lausunnoille

13.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia

Vuokralla asuvien yleistä asumistukea ehdotetaan muutettavaksi
niin, että hyväksyttävien asumismenojen määrittelyä muutettaisiin
kokonaisvuokramallin mukaiseksi. Tällöin hyväksyttävien
asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon
sijainti ja ruokakunnan koko. Tulojen mukaan määräytyvän
omavastuuosuuden määrittelyä halutaan selkeyttää niin, että
omavastuu porrastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten
lukumäärän mukaan. Näin ollen samalla tulotasolla omavastuu
pienenisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän
kasvaessa.

Myös omistusasunnossa asuvien yleiseen asumistukeen ehdotetaan
muutoksia.  Esityksen mukaan jatkossa omaisuudella ei olisi
enää vaikutusta asumistuen määrään. Myös tuen myöntämisperusteista
säädettäisiin jatkossa asetukseen sijaan lailla.

Yleisen asumistuen uudistamisen myötä monien tuensaajien tuet
muuttuisivat. Arviolta 72 prosentilla tuensaajista tuen arvioidaan
nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 28 prosentilla tuen
arvioidaan alentuvan. Hallitusohjelman mukainen
enimmäisasumismenojen korottaminen 50 eurolla ja omavastuuosuuksien
alentaminen kahdeksalla prosentilla vähentävät huomattavasti niiden
tuensaajien määrää, joilla tuki pienenisi pelkästään
tukijärjestelmän rakenteellisen muutoksen vuoksi. Kaikkiaan
asumistukimenojen arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla
vuodessa.

Lakiluonnoksessa myös ehdotetaan muutosta eläkkeensaajan
asumistuen ja yleisen asumistuen suhteeseen. Jatkossa näiden tukien
välinen valintaoikeus poistuisi, jolloin eläkkeensaajan tukea
saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin.
Lisäksi esitetään, että eläkkeensaajan asumistuki sidottaisiin
selkeämmin eläkkeen saamiseen. Tällöin henkilö, joka ei olisi
oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, saisi yleistä asumistukea
65 vuotta täytettyäänkin. 

Asumistukiuudistus perustuu asumistuen uudistamista selvittäneen
SATA-komitean uudistamisehdotuksiin. Lisäksi ehdotuksessa on otettu
huomioon jo aikaisemmin sovitut asumistuen parantamisehdotukset
enimmäisasumismenojen korottamisesta ja omavastuuosuuksien
alentamisesta.

Koska asumistukijärjestelmän rakenteellinen muutos on varsin
merkittävä, esityksestä pyydetään laajasti lausuntoja muun muassa
eri ministeriöistä, viranomaisilta ja järjestöiltä. Lausunnot
pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 24.1.2014.
Tavoitteena on, että uudet lait tulisivat voimaan vuoden 2015
alussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments