SM: Ulkomaalaisten työntekoa koskevaa säätelyä selvennetään

30.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-maiden ulkopuolelta tuleville kolmansien maiden kansalaisille myönnetään jatkossa oleskelua ja työskentelyä varten yhdistelmälupadirektiivin tarkoittama lupa

Muutos liittyy direktiiviin, jonka tavoitteena on ulkomaisten
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu EU-jäsenvaltion omiin kansalaisiin
nähden.

Valtioneuvosto esitti lain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan
presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30.12.2013. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2014.

Direktiivillä on vaikutuksia sisäministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalan säädöksiin.

Oleskelulupien perusteet säilyvät ennallaan

Sisäministeriön hallinnonalalla keskeinen lainmuutos koskee
työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikaa: viranomaisen on tehtävä
kolmansien maiden kansalaisten työntekoperusteisiin lupahakemuksiin
päätökset neljän kuukauden kuluessa. Kolmannen maan kansalaisella
tarkoitetaan muun kuin EU-valtioiden tai näihin rinnastettavien
valtioiden kansalaisia.

Direktiivin myötä ulkomaalaislain työntekoa koskevaa sääntelyä
yksinkertaistetaan ja selvennetään. Lakiin lisätään muun muassa
määritelmät erilaisista työnteon perusteella myönnettävistä
oleskeluluvista sekä työnteko-oikeudesta. Oleskelulupien
myöntämisedellytykset eivät muutu eli maahan tulevien ja maassa
oleskelevien lupaperusteita ei muuteta millään tavalla.

Vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön

Lain muutosten myötä kansanterveys-, erikoissairaanhoito- ja
lapsilisälakia sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annettua lakia muutetaan. Asuntojen saantia koskevaan yhdenvertaiseen
kohteluun liittyen muutetaan asukasvalintasäännösten osalta
aravarajoituslakia sekä vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia.

Direktiivin myötä yhdistelmäluvan haltijoita kohdellaan
yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa tietyillä
sosiaaliturvan aloilla. Suorat taloudelliset vaikutukset liittyvät
asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin oikeutettujen ja
niitä käyttävien ulkomaalaisten määrän kasvuun. Valtion korvauksiin
julkiselle terveydenhuollolle on vuoden 2014 talousarvioesityksessä
varattu 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi lapsilisiin on varattu 0,7 miljoona
euroa ja kotihoidon tukeen 0,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments