SM: Lakiesitys vapaaehtoisen paluun järjestelmästä lausunnoille

19.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi

Muutosehdotuksen taustalla on tavoite vakiinnuttaa lainsäädäntöön
selkeä, toimiva ja kustannustehokas vapaaehtoisen paluun järjestelmä.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella
2014.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän tavoitteena on, että se tarjoaisi
Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai
turvapaikkahakemuksensa peruuttaneille henkilöille mahdollisuuden palata
vapaaehtoisesti kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa.

Hankkeessa selvitetään myös lainsäädännön muutostarpeita, jotka
liittyvät maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävään tilapäiseen
oleskelulupaan. Hankkeen taustalla on EU:n paluudirektiivi, joka
korostaa vapaaehtoista paluuta ensisijaisena paluun muotona.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttaminen liittyy hallituksen
ohjelman tavoitteeseen nopeuttaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä
johtuvia käännytyksiä. Järjestelmän vakiinnuttamisella säästettäisiin
vastaanoton ja maasta poistamisen kustannuksia. Järjestelmä on toiminut
hankepohjaisena vuosina 2010 – 2013, mutta hallituksen esityksellä
luotaisiin pysyvä järjestelmä, joka rahoitettaisiin valtion
talousarviosta.

Avustusta vapaaehtoisesti palaavalle

Vastaanottolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansainvälistä
suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle voitaisiin korvata kohtuulliset
muuttokustannukset ja maksaa avustusta, jos hän poistuu maasta
vapaaehtoisesti pysyväisluonteisessa tarkoituksessa peruttuaan
hakemuksensa tai oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi. Korvaus ja
avustus myönnettäisiin tarveperusteisesti ja avustuksen myöntäminen
edellyttäisi suunnitelmaa avustuksen käytöstä.

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaaehtoisen
paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen
oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi.
Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos kolmannen maan kansalainen
ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti tai vaikeuttaa paluun järjestelyjä.

Maasta karkottamisen täytäntöönpanoa ehdotetaan kevennettäväksi
tilanteessa, jossa ulkomaalainen on saanut tilapäisen oleskeluluvan
maasta poistumisen estymisen vuoksi ja tilapäinen este maasta
poistumiselle poistuu.

Vastaanottolakiin ehdotetaan tehtäväksi muutos, joka antaa
mahdollisuuden lopettaa vastaanottopalvelut ulkomaalaiselta, joka voisi
avustettuna palata kotimaahansa käyttäen hyväksi vapaaehtoisen paluun
järjestelmää.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments