SM: Lakiesitys vapaaehtoisen paluun järjestelmästä lausunnoille

19.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi

Muutosehdotuksen taustalla on tavoite vakiinnuttaa lainsäädäntöön selkeä, toimiva ja kustannustehokas vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän tavoitteena on, että se tarjoaisi Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai turvapaikkahakemuksensa peruuttaneille henkilöille mahdollisuuden palata vapaaehtoisesti kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa.

Hankkeessa selvitetään myös lainsäädännön muutostarpeita, jotka liittyvät maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävään tilapäiseen oleskelulupaan. Hankkeen taustalla on EU:n paluudirektiivi, joka korostaa vapaaehtoista paluuta ensisijaisena paluun muotona.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttaminen liittyy hallituksen ohjelman tavoitteeseen nopeuttaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvia käännytyksiä. Järjestelmän vakiinnuttamisella säästettäisiin vastaanoton ja maasta poistamisen kustannuksia. Järjestelmä on toiminut hankepohjaisena vuosina 2010 – 2013, mutta hallituksen esityksellä luotaisiin pysyvä järjestelmä, joka rahoitettaisiin valtion talousarviosta.

Avustusta vapaaehtoisesti palaavalle

Vastaanottolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle voitaisiin korvata kohtuulliset muuttokustannukset ja maksaa avustusta, jos hän poistuu maasta vapaaehtoisesti pysyväisluonteisessa tarkoituksessa peruttuaan hakemuksensa tai oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi. Korvaus ja avustus myönnettäisiin tarveperusteisesti ja avustuksen myöntäminen edellyttäisi suunnitelmaa avustuksen käytöstä.

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos kolmannen maan kansalainen ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti tai vaikeuttaa paluun järjestelyjä.

Maasta karkottamisen täytäntöönpanoa ehdotetaan kevennettäväksi tilanteessa, jossa ulkomaalainen on saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistumisen estymisen vuoksi ja tilapäinen este maasta poistumiselle poistuu.

Vastaanottolakiin ehdotetaan tehtäväksi muutos, joka antaa mahdollisuuden lopettaa vastaanottopalvelut ulkomaalaiselta, joka voisi avustettuna palata kotimaahansa käyttäen hyväksi vapaaehtoisen paluun järjestelmää.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments