SM: Henkilötietojen käsittelyä koskevat lakimuutokset voimaan 1.1.2014

30.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Myös Tasavallan Presidentti vahvisti lait tänään. Lait tulevat voimaan 1.1.2014.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat lait on päivitetty vastaamaan
paremmin poliisin ja muiden viranomaisten nykyistä toimintaympäristöä.
Lisäksi lakien kansallisessa soveltamisessa esiin tulleita epäkohtia on
tarkistettu.

Muutostyössä on myös huomioitu lakien voimaantulon jälkeiset
kansalliset ja kansainväliset lainsäädäntömuutokset sekä viranomaisten
välisen tiedonvaihtoyhteistyön lisääntyminen.

Uusitussa poliisin henkilötietolaissa säädetään muun muassa poliisin
tietojärjestelmiin talletettavista tiedoista, tietojen käsittelystä,
käyttötarkoituksesta sekä poliisin oikeudesta luovuttaa ja saada
tietoja. Myös tietojen poistamista koskevat säännökset on tarkistettu.

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää mahdollisimman pian
poliisin henkilötietolain kokonaisuudistuksen. Sen yhteydessä on muiden
seikkojen ohella huomioitava EU:ssa valmisteilla olevan uuden
tietosuojalainsäädännön lopullinen sisältö ja vaatimukset kansalliselle
lainsäädännölle. Myös poliisin henkilötietolaissa tarkoitettujen
rekisterien valvontaa tulee kehittää. Samassa yhteydessä
Rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännökset tulee tarkistaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments