Hovioikeus ei hyväksynyt yleisen edunvalvonnan yksityistämistä

19.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2013:5 Edunvalvojan vapauttaminen ja uuden edunvalvojan määrääminen

 … Tulkinnanvaraista on ensinnäkin se, toimivatko yksityiset
palveluntuottajat virkavastuulla, kun järjestämislaissa ei virkavastuuta
koskevaa säännöstä ole. Virkavastuu on määriteltävissä tehostetuksi ja
laajennetuksi vastuuksi, joka ilmenee hallinto-, rikos- ja
vahingonkorvausoikeudellisesti ja joka palvelee nimenomaan myös yksilön
oikeusturvaa. Ulkoistetussa toiminnassa merkitystä on myös sillä, että
yksityisten toiminnan valvonnan tehokkuus voi olla heikompi kuin
virkamiesten.

Vakava ongelma päämiesten yhdenvertaisuuden kannalta on lisäksi se,
että edunvalvonnan ostopalvelut ovat arvonlisäveron alaista toimintaa.
Päämiehen maksettavaksi voi siten ostopalveluissa tulla arvonlisäveron
osuus toisin kuin silloin, kun edunvalvonta tuotetaan oikeusaputoimiston
omana palveluna.

Järjestämislaissa ei ole myöskään säännelty sitä, kuinka yksityinen
palveluntuottaja vapautetaan toimeksiannostaan, jos palveluissa on
puutteita.

Hovioikeus toteaa, että edellä todetut ostopalveluihin liittyvät
ongelmat eivät varsinkaan päämiehen vastustaessa edunvalvojan
vaihtamista puolla edunvalvojan vapauttamista ja uuden määräämistä.

Päämiehet ovat vastustaneet edunvalvojan vaihtamista myös sillä
perusteella, että edunvalvojan henkilökohtainen saavutettavuus saattaisi
pidemmän välimatkan vuoksi vaikeutua. Edunvalvonnassa olennaista on
nimenomaan päämiehen edun huomioon ottaminen. Päämiehen etu edellyttää
edunvalvojan ja päämiehen yhteistoimintaa ja luottamuksellista suhdetta.
Edunvalvonnassa olevan päämiehen mielipiteellä edunvalvojansa
henkilöstä on siten merkitystä, vaikkakaan hänellä ei ole ehdotonta
oikeutta valita edunvalvojaansa. Myöskään edellä todettu ei näin ollen
puolla edunvalvojan vaihtamista.

Hovioikeus toteaa edellä mainituilla perusteilla, että asiassa ei ole erityistä syytä vapauttaa edunvalvojaa tehtävästään.

RHO:2013:5

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments