Ruotsin HD arvioi asiamiehen rehellisyyttä

4.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut sitä, mitä tarkoittaa asiamiehen rehellisyys ja milloin asiamieheltä voidaan puuttuvan rehellisyyden nojalla evätä oikeus toimia asiamiehenä. Kyse oli sen arvioinnista, mikä merkitys on sillä, että entinen asianajaja oli tuomittu kahdesti rikoksista.

HD totesi seuraavaa:

8. Det penninghäleri som JP dömdes för år 2003 ger tydligt uttryck för bristande redbarhet. Brottet var allvarligt, särskilt med hänsyn till dess anknytning till hans verksamhet som advokat. Brottsligheten ligger emellertid tolv år tillbaka i tiden och kan inte i sig föranleda att JP nu ska avvisas som ombud (jfr NJA 2007 s. 650).

9. JP har emellertid dömts på nytt år 2013. Av brottsligheten i den domen är det främst det osanna intygandet som har betydelse för bedömningen av hans
redbarhet. Det av oaktsamhet begångna bokföringsbrottet inverkar endast obetydligt på saken.

10. Det osanna intygandet vittnar utan tvivel om en bristande redbarhet, även om brottet i sig är ett bötesbrott. Det har emellertid förflutit ca tre år sedan detta brott begicks. Utredningen visar inte att det under dessa år har riktats några anmärkningar mot JP av betydelse för bedömningen av hans redbarhet. Att domen har vunnit laga kraft först nyligen har underordnad betydelse. Det agerande från hans sida som framgår av domen är inte sådant att det leder till bedömningen att JP inte nu uppfyller kravet på redbarhet.

11. Vid prövningen måste emellertid även den tidigare brottsligheten beaktas. Betydelsen av den för bedömningen av JPs redbarhet i dag har minskat avsevärt efter den tid som har förflutit. Domen från år 2003 kan nu inte tillmätas annat än mindre betydelse.

Koko tuomio asiassa löytyy täältä: Ö 3474-13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments