EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikka-asiassa

14.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turvapaikka – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Asetus (EY) N:o 343/2003 – 3 artiklan 1 ja 2 kohta – Kolmannen maan kansalaisen jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – 6–12 artikla – Vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen perusteet – 13 artikla – Kaatolauseke

Asiassa oli kyse Hessischer Verwaltungsgerichtshof
(Saksa) on esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö
koski niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden
mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon
jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva
jäsenvaltio, 18.2.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003
(EYVL L 50, s. 1; jäljempänä asetus) 3 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Saksan
liittotasavalta, jota edustaa Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisvirasto, jäljempänä Bundesamt),
ja Iranin kansalainen Kaveh Puid ja jossa on kyse päätöksestä, jolla
Bundesamt jätti tutkimatta Puidin turvapaikkahakemuksen ja määräsi hänet
siirrettäväksi Kreikkaan.Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:


Jos
jäsenvaltiot eivät voi olla tietämättömiä siitä, että jäsenvaltion,
joka on alun perin määritetty hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi
niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti
määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio,
18.2.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 III luvun
perusteiden mukaisesti, turvapaikkamenettelyyn ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto-olosuhteisiin liittyvät systeemiset puutteet ovat uskottavia
perusteita uskoa, että turvapaikanhakija altistuisi todelliselle
vaaralle joutua Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa
tarkoitetun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi, minkä
arviointi on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä, ei
jäsenvaltion, joka määrittää hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan
jäsenvaltion, pidä siirtää turvapaikanhakijaa jäsenvaltioon, joka alun
perin on määritetty hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi, ja
jollei mahdollisuudesta käsitellä hakemus itse muuta johdu, sen on
jatkettava kyseisen luvun perusteiden tarkastelua sen selvittämiseksi,
voidaanko jokin toinen jäsenvaltio näistä perusteista jonkin nojalla
tai, jos näin ei voida tehdä, saman asetuksen 13 artiklan nojalla
määrittää hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi.

Sitä
vastoin tällaisessa tilanteessa se, että turvapaikanhakijaa ei voida
siirtää jäsenvaltioon, joka on alun perin määritetty hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevaksi, ei sinällään merkitse, että
jäsenvaltion, joka määrittää hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan
jäsenvaltion, olisi itse tutkittava turvapaikkahakemus asetuksen N:o
343/2003 3 artiklan 2 kohdan perusteella.

Linkki asiaan C-4/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments