Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskeva sääntely selkeytyy

3.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rakennushankkeen toimijoita koskevaa eri säädöstasoilla olevaa hajanaista sääntelyä selkeytetään. Valtioneuvosto antoi 3. lokakuuta eduskunnalle esityksen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä asuntokauppalain muuttamisesta

Lakiehdotus selkeyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia,
rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa sekä
rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä. Suunnittelijoiden
ja työnjohdon kelpoisuusehtoja on täsmennetty muun muassa aikaisempien
tutkintojen huomioon ottamisella.

Maankäyttö- ja rakennuslain rakennushankkeeseen ja viranomaisvalvontaan
liittyvä sääntely ei nykyisin täytä perustuslain säädöstasoa ja
asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia. Kunnan viranomaisella on
laaja soveltamis- ja harkintavalta säännösten sovittamisessa
paikallisiin olosuhteisiin, minkä seurauksena säännöksiä sovelletaan
epäyhtenäisesti.

Selkeämpi ja täsmällisempi sääntely parantaa rakennushankkeen
toimijoiden tietoisuutta omista velvollisuuksistaan. Samalla
viranomaistoiminnan ennakoitavuus ja yhtenäisyys paranevat ja
kuntakohtaiset erot säännösten soveltamisessa vähenevät.

Sääntely säilyy pääosin ennallaan lukuun ottamatta eräitä
korjausrakentamisen erityispiirteitä painottavia tarkennuksia.
Rakennuslupahakemuksessa voidaan jatkossa esimerkiksi edellyttää pätevän
henkilön laatimaa kuntotutkimusta.

Esityksen avulla nykyinen rakennushankkeeseen ja viranomaisvalvontaan
liittyvä eritasoisten säännösten määrä voidaan vähentää puoleen.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments