Ruotsissa hovioikeus hylkäsi HIV-positiivisen syytteen vaaran aiheuttamisesta

30.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovrätten över Skåne och Blekinge on hylännyt syytteen, joka koski HIV-positiivisen suojaamatonta sukupuoliyhteyttä. Hovioikeus katsoi, että oikein hoidettuna HIV:n tartuttamisen vaara suojaamattomassa sukupuoliyhteyessä on niin vähäinen, että konkreettista vaaraa viruksen tartuttamisesta ei ole ollut.

Lehdistötiedotteesta:

Liksom tingsrätten finner hovrätten att det är bevisat att den tilltalade haft oskyddade samlag med fyra kvinnor utan att informera dessa om sin hivsmitta. En förutsättning för att det i ett fall som detta ska kunna dömas för framkallande av fara för annan är att mannen genom sitt handlande utsatt kvinnorna för fara för allvarlig sjukdom. Med fara avses i den aktuella straffbestämmelsen s.k. konkret fara.

För att en gärning ska ha inneburit konkret fara för en viss effekt krävs inte bara att gärningen kunnat medföra effekten utan också att det förelegat viss sannolikhet för effekten. Man skulle kunna uttrycka det så, att det ska framstå som rimligt att förvänta sig effekten som en följd av gärningen.

Hovrätten har för sin bedömning av sannolikheten för smittöverföring vid samlagen haft tillgång till ett annat underlag än det som förelåg vid tingsrätten. Hovrätten har inhämtat ett sakkunnigutlåtande från Smittskyddsinstitutet angående riskerna för smittöverföring av hiv vid oskyddade samlag. Vidare har här professor Jan Albert, Karolinska Institutet, hörts som sakkunnig.

Av sakkunnigutlåtandet och de uppgifter som Jan Albert har lämnat kan sammanfattningsvis sägas framgå att risken för överföring av hivsmitta vid vaginala samlag utan kondom är mycket låg, förutsatt att den hivinfekterade parten har en välinställd hivbehandling. Och för att en hivpatient ska anses ha en välinställd hivbehandling krävs, enligt vad som framgår av utlåtandet, att patienten har en kontinuerligt hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling, att det vid minst två på varandra följande virusmätningar med 3 ‒ 6 månaders mellanrum visat sig att patientens virusnivåer i blodet legat under lägsta påvisbara nivåer i rutintest samt att patienten inte bär på någon annan sexuellt överförd infektion.

Hovrätten konstaterar i sin dom att utredningen inte visar annat än att den tilltalade under den tid som åtalet avser haft en välinställd hivbehandling i nyss angiven mening och gör, med utgångspunkt i vad Smittskyddsinstitutet och Jan Albert uttalat om smittriskerna, bedömningen att sannolikheten för att de samlag som åtalet avser skulle resultera i en överföring av hivsmitta varit så liten att någon konkret fara inte kan anses ha förelegat. Eftersom en brottsförutsättning för framkallande av fara för annan alltså inte är uppfylld har åtalet ogillats.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Hovrätten meddelar friande dom i mål om hivsmitta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments