Ruotsissa hallinto-oikeus kumosi koulutoimentarkastuksen määräyksen Lundsbergin koulun toimintakiellosta

8.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Paljon julkisuutta saaneessa tapauksessa Tukholman hallinto-oikeus on kumonnut lakiin perustumattomana päätöksen väliaikaisesta toimintakiellosta, jonka koulutoimentarkastus oli määrännyt eliittikouluna pidetylle Lundsbergin koululle sen jälkeen, kun koulussa oli ilmennyt vakavaa pennalismia. Hallinto-oikeuden mukaan viranomaisella ei ollut toimivaltaa määrätä väliaikaista toimintakieltoa.

Lehdistötiedotteesta:

Förvaltningsrätten konstaterar att det visserligen
finns ett nära samband mellan själva utbildningen vid Lundsbergs skola och
internatverksamheten. De drivs tillsammans och uppfattas sannolikt som en
helhet av stiftelsen och eleverna. Tillsyn över enskilda ska dock, enligt
grundlag, ha stöd i lag. De dåvarande länsskolenämnderna hade sannolikt tillsyn
över elevhem men instruktionerna för tillsynsmyndigheterna har ändrats. I dag
finns det över huvud taget inga bestämmelser som uttryckligen ger
Skolinspektionen befogenhet att utöva tillsyn över internatverksamhet som inte
äger rum under skoldagen. Från tillsynssynpunkt ska riksinternatskolorna i
stället behandlas som vanliga grund- och gymnasieskolor.

Den rättsliga genomgången visar att sådan
internatverksamhet som vanligtvis inte äger rum under skoldagen inte kan räknas
som utbildning i skollagens mening. Det får till följd att den som deltar i
verksamheten inte kan betraktas som elev enligt skollagen och att reglerna om åtgärder mot kränkande behandling inte heller gäller. Det kan ifrågasättas om
sådan internatverksamhet över huvud taget är en del av skolväsendet. Domstolen
noterar också att Skolinspektionen i sitt beslut inte krävde att elevhemmen
skulle stängas.

Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att sådan
internatverksamhet som vanligtvis äger rum utanför skoldagen inte står under
Skolinspektionens tillsyn. Det som händer på kvällar, nätter eller annars
utanför skoldagen omfattas således inte av myndighetens tillsyn. För att
händelser vid internatverksamheten ska kunna leda till ingripanden av Skolinspektionen måste det alltså finnas belägg för att de inträffat under
skolmåltider eller liknande eller att de annars påverkat utbildningen på ett
sådant sätt att den inte uppfyller de krav som gäller enligt skollagen eller
andra författningar.

Koko lehdistötiedote, jossa myös linkki koko päätökseen, löytyy täältä: Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud vid Lundsberg

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments