OM: Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena

3.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto hyväksyi 3. lokakuuta 2013 eduskunnalle lähetettävän kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta toiseksi maksupalveludirektiiviksi

Uusi direktiivi edistäisi kuluttajan asemaa muun muassa EU:n ulkopuolelta
tulevien tai muissa valuutoissa tehtyjen maksujen osalta.  Päivitetty direktiivi toisi parannuksia myös
maksuturvallisuuteen ja lisäisi kuluttajien mahdollisuuksia maksutapojen suhteen.

Valtioneuvosto pitää ensimmäisen maksupalveludirektiivin uudelleen tarkastelua tarpeellisena. Ehdotetut muutokset
ajantasaistavat ja täydentävät nykyistä maksupalveluita koskevaa direktiiviä yhdenmukaistamalla kansallista
lainsäädäntöä sekä lisäämällä kilpailua ja edistämällä innovatiivisuusmahdollisuuksia maksupalvelujen
kehittämisessä.


Soveltamisala

Valtioneuvosto kannattaa direktiivin soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikissa valuutoissa tehtyjä maksuja ja
kolmansiin maihin lähetettäviä tai niistä saapuvia maksuja.  

Voimassa olevan direktiivin aikana on ollut rajanveto-ongelmia erityisesti soveltamisessa teleyritysten tarjoamiin
maksamista sisältäviin palveluihin sekä suppeiden maksamisverkkojen, kuten kauppiasryhmittymien maksuvälineisiin.
Tehdyt täsmennykset parantaisivat tilannetta.

Toisaalta teleyritykset ovat tarjonneet hyvin erikoistuneita maksamisen palveluita osana muita telepalveluitaan,
tyypillisesti pienmaksuja. Näiden osalta on syytä välttää tilanteita, jotka johtaisivat toimiviksi osoittautuneiden
erityispalvelujen rajoittamiseen tai ylimääräisten kustannusrasitteiden aikaansaamiseen.

Merkittävä osa direktiivin muutosehdotuksista koskee niin kutsuttuja kolmantena osapuolena toimivia maksupalvelujen
tarjoajia, jotka toimivat maksajien ja maksutiliä pitävien palveluntarjoajien välissä Internet- ja
matkapuhelinverkoissa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että selvitetään tarkemmin näiden palvelujen
sääntelytarpeita.


Turvallisuuskysymykset

Verkkopankkien ja matkapuhelinpohjaisten maksupalvelujen turvallisuustasoa ja käsittelystandardeja olisi kehitettävä
siten, että väärinkäytöksiä mahdollistavat ulkopuolisten väliintulot minimoituisivat.

Valtioneuvosto pitää turvallisuusvaatimuksien ja asiakastunnistamisen parantamista tarpeellisena, samoin kuin
ehdotettuja täsmällisempiä turvaongelmien raportointivelvollisuuksia kaikille maksupalveluntarjoajille. Vahvan
tunnistamisen vaatimuksia on kuitenkin syytä arvioida erityisesti yksinkertaisissa ja nopeissa pienmaksuissa, joissa
riskit ovat selvästi alemmat kuin tavallisissa maksuissa.

Kauppiaiden maksutapalisät

Valtioneuvosto kannattaa komission tekemiä kansallisen lainsäädännön yhtenäistämistä ja erityisesti maksunsaajia
koskevaa yhtenäistä maksutapalisäsääntelyä, joka perustuu maksunsaajan valinnanvapaudelle sekä todellisia kustannuksia
vastaavan ylärajan asettamiselle kauppiaiden mahdollisille maksutapalisille. Tarkoituksena on poistaa ylisuurten
maksutapalisien mahdollisuus.

Valtioneuvosto pitää tarpeellisena myös säätää, että kauppiaiden on hyväksyttävä ainakin yksi yleinen maksuväline
ilman maksutapalisää. Niiden on myös meneteltävä vastuullisesti luotonannossaan.

Omavastuu katoamis- ja varkaustapauksissa

Valtioneuvosto pitää nykyistä huolellisen maksuvälinekäyttäjän 150 euron omavastuurajaa katoamis- tai
varkaustapauksissa ennen katoamisilmoituksen tekemistä sopivana. Se suhtautuu varauksellisesti omavastuun alentamiseen
50 euroon, koska tämä saattaa vähentää käyttäjien huolellisuutta ja hidastaa katoamisilmoituksien tekemistä. Muuttuneen
kuluttajakäyttäytymisen seurauksena palveluntarjoajien kustannukset saattavat kasvaa väärinkäytösten osalta, mikä
puolestaan voi johtaa korkeampiin veloituksiin kuluttajien maksupalveluissa.

Kiistojen ratkaisu

Valtioneuvosto kannattaa ehdotettua pankkien sisäistä ja nopeaa kirjallista asiakaskiistojen ratkaisumenettelyä,
koska se parantaisi selvästi kuluttajien asemaa. Menettely vähentäisi todennäköisesti ongelmatilanteita ja kehittäisi
niiden hallintaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments