Euroopan komissio: EU:n oikeuden soveltaminen jäsenmaissa vuonna 2012

29.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n oikeuden asianmukainen soveltaminen on EU:n perussopimusten peruspilareita ja keskeisellä sijalla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa komission REFIT-ohjelmassa

Uusimmassa,
30. vuosikertomuksessa Euroopan unionin soveltamisen valvonnasta
tarkastellaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet noudattamaan
unionin lainsäädäntöä. Vuoden 2012 lopussa oli kesken vähemmän
rikkomustapauksia kuin vastaavana ajankohtana aiempina vuosina. Sen
sijaan sellaisten tapausten määrä kasvoi, joita käsiteltiin EU:n
oikeuden soveltamisessa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen
tarkoitettujen mekanismien puitteissa, kuten EU Pilot ‑järjestelmässä.
Tämä osoittaa, että Euroopan komissio on sitoutunut työskentelemään
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ongelmien ratkaisemiseksi ja unionin
oikeuden noudattamisen parantamiseksi.

Vuoden 2012 lopussa kesken
olleiden rikkomustapausten määrä väheni jälleen edelliseen vuoteen
verrattuna, tällä kertaa 25 prosenttia. Tämä liittyy osittain EU Pilot
-järjestelmän ja muiden ongelmanratkaisumekanismien (esim. SOLVIT)
lisääntyneeseen käyttöön. Kyseisten järjestelmien avulla pyritään
ratkaisemaan ongelmia ja edistämään lainsäädännön noudattamista.

Eniten rikkomuksia esiintyi
ympäristön, liikenteen, verotuksen sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen
aloilla, joiden osuus kaikista tapauksista oli yli 60 prosenttia.

Eniten rikkomusmenettelyjä oli
käynnissä Italiaa (99 menettelyä), Belgiaa (92) ja Espanjaa (91)
vastaan. Kuten vuonna 2011, vähiten rikkomusmenettelyjä oli käynnistetty
Latviaa vastaan (20 menettelyä), ja seuraavana tulivat Liettua (22) ja
Viro (24). Seuraavassa esitetään vuoden 2012 lopussa kesken olleiden
rikkomusmenettelyjen määrät suuruusjärjestyksessä kaikkien EU:n 27
jäsenvaltion osalta:

Direktiivien viivästynyt saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön: vähemmän tapauksia ja enemmän ehdotettuja seuraamuksia

Aiemmissa vuosikertomuksissa on
tuotu esiin viiveet direktiivien saattamisessa osaksi jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä. Tilanne on parantunut merkittävästi edellisestä vuodesta.
Vuoden 2012 lopussa oli kesken 45 prosenttia vähemmän
rikkomistapauksia, jotka liittyivät kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamisen myöhästymiseen, kuin edellisenä vuonna. Suurin osa
kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästymiseen liittyvistä
rikkomustapauksista koski viime vuonna Italiaa (36 tapausta), Portugalia
(34) ja Unkaria (26). Parhaiten tältä osin suoriutuivat Viro (5
tapausta), Alankomaat (6) ja Ruotsi (6).

Ehkäistäkseen kansalliseen
lainsäädäntöön saattamisen viivästymistä komissio on jälleen hyödyntänyt
täysimääräisesti Lissabonin sopimuksella käyttöön otettua
seuraamusjärjestelmää. Se on vienyt 35 tapausta Euroopan unionin
tuomioistuimeen ja pyytänyt tuomioistuinta määräämään taloudellisia
seuraamuksia. Kyseiset tapaukset jakautuivat seuraavasti: Puola 10
tapausta, Slovenia 5, Alankomaat ja Suomi kumpikin 4, Kypros ja Belgia
kumpikin 3 sekä Saksa, Bulgaria, Slovakia, Luxemburg, Portugali ja
Unkari kukin 1 tapaus. Vuonna 2011 komissio vei ainoastaan 9 tapausta
Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Kantelut: tärkeää palautetta kansalaisilta


Kansalaiset, yritykset ja
sidosryhmät tekivät vuonna 2012 yhteensä 3 141 kantelua, joiden avulla
komissio sai tärkeää tietoa EU:n sääntöjen asianmukaisen soveltamisen
seurantaa varten. Kansalaisten tekemät kantelut koskivat useimmiten
ympäristöä (588 kantelua), oikeusasioita (491) sekä sisämarkkinoita ja
palveluja (462), ja kanteluiden kohteena olivat useimmiten Italia (438
kantelua), Espanja (306) ja Ranska (242).Rikkomusmenettelyjen profiilit jäsenvaltioittain ja EU:n politiikanaloittain

Kertomuksen liitteissä
tarkastellaan erikseen tilannetta kussakin jäsenvaltiossa sekä eri
politiikanaloilla. Liitteissä esitetään esimerkkitapauksia ja tuodaan
esille keskeiset lainsäädännön soveltamiseen liittyvät ongelmat.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments