Eu:n tuomioistuimen tuomio välittömistä veroista

23.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäinen apu välittömien verojen alalla – Pyyntöön perustuva tietojenvaihto – Verotusmenettely – Perusoikeudet-Pyynnön esittäneen jäsenvaltion ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion niiden velvoitteiden rajat, jotka kohdistuvat verovelvolliseen – Velvollisuutta ilmoittaa verovelvolliselle virka-apupyynnöstä ei ole – Velvollisuutta pyytää verovelvollista osallistumaan todistajien kuulemiseen ei ole – Verovelvollisen oikeus kyseenalaistaa toimitetut tiedot – Toimitettujen tietojen vähimmäissisältö

Ennakkoratkaisupyyntö oli   Nejvyšší
správní soud (Tšekin tasavalta) on esittämä 

Sabou oli
Tšekin tasavaltaan tekemässään vuoden 2004 tuloveroilmoituksessa
esittänyt hänelle aiheutuneen kuluja useissa jäsenvaltioissa hänen
mahdollisesta siirtymisestään pelaajaksi johonkin näissä maissa
toimivista jalkapalloseuroista. Kulut olivat vähentäneet vastaavassa
määrin hänen veronalaisia tulojaan vuodelta 2004. Hänen maksettavakseen
vuoden 2004 tuloverotuksessa oli näin määrätty 29 700 Tšekin kruunua
(CZK) (noin 1 100 euroa).

Tšekin
veroviranomaiset eivät kuitenkaan uskoneet näiden kulujen
todenperäisyyteen ja suorittivat tarkastuksen, jossa kyseessä olevien
jäsenvaltioiden veroviranomaisilta pyydettiin tietoja erityisesti lain
nro 253/2000 ja direktiivin nojalla. Virka-apupyyntö esitettiin näin
Espanjan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan veroviranomaisille.
Tšekin veroviranomaiset pyysivät tietoja muun muassa kyseessä olevien
jalkapalloseurojen näkemyksestä. Mainittujen viranomaisten antamista
vastauksista käy ilmi, ettei yksikään niistä seuroista, joihin oli
väitetty otetun yhteyttä, tuntenut Saboua eikä hänen agenttiaan.

Tšekin
veroviranomaiset kääntyivät myös Unkarin veroviranomaisten puoleen ja
pyysivät tietoja useista Saboun esittämistä laskuista, joissa oli kyse
Unkariin sijoittautuneen yhtiön suorittamista palveluista. Unkarin
veroviranomaiset vastasivat, että yhtiö oli toiminut ainoastaan erään
kolmanteen maahan sijoittautuneen yhtiön välikätenä ja että vain
mainitussa kolmannessa maassa suoritettavalla tarkastuksella voitaisiin
kysymyksiin saada luotettavat vastaukset.

Tarkastuksensa
perusteella Tšekin veroviranomaiset tekivät 28.5.2009 täydentävän
verotuspäätöksen: Sabou oli tyytymätön ratkaisuun.  Sabou valitti muutetusta päätöksestä Městský
soud v Prazeen (Prahan kaupungin alioikeus), joka hylkäsi valituksen
27.7.2011. Tämän jälkeen Sabou teki kassaatiovalituksen Nejvyšší správní
soudiin (ylin hallintotuomioistuin)

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Unionin
oikeutta, kuten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista
perittävien verojen alalla 19.12.1977 annettua direktiiviä 77/799/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston
direktiivillä 2006/98/EY, ja perusoikeutta tulla kuulluksi on tulkittava
siten, ettei niillä anneta jäsenvaltion verovelvolliselle oikeutta
saada tietoa virka-apupyynnöstä, jonka mainittu jäsenvaltio esittää
jollekin toiselle jäsenvaltiolle muun muassa tarkastaakseen niiden
tietojen oikeellisuuden, jotka kyseinen verovelvollinen on ilmoittanut
tuloveroilmoituksessaan, eikä oikeutta osallistua kyseiselle
jäsenvaltiolle esitettävän pyynnön muotoiluun eikä oikeutta osallistua
tämän valtion toimittamaan todistajien kuulemiseen.

2)      Direktiivillä
77/799, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/98, ei
säädetä siitä, millä edellytyksillä verovelvollinen voi riitauttaa
pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimittamien tietojen
oikeellisuuden, eikä siinä aseteta minkäänlaisia erityisvaatimuksia
toimitetettavien tietojen sisällön osalta.

Lisätietoa asia C-276/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments