Ansiopäivärahan korotuksen edellyttämää 20 vuoden työssäoloaikaa ei tarvitse hankkia uudelleen ennen uutta työttömyysjaksoa

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO 744:2012: Työttömyysturva – Ansiopäiväraha – Korotettu ansio-osa

Kysymys siitä, onko ansiopäivärahan korotetun ansio-osan saamisen
edellytykseksi säädetty vähintään 20 vuoden työssäoloaika hankittava
uudelleen sen jälkeen, kun sanotun etuuden maksamisen enimmäisaika on
täyttynyt. Asiaa ratkaistaessa otettiin huomioon myös sosiaali- ja
terveysministeriön antamat työttömyysturvalain soveltamisohjeet.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamilla soveltamisohjeilla pyritään
yhdenmukaisen soveltamiskäytännön toteutumiseen työttömyysturvalain
mukaisissa asioissa. Tämän vuoksi niille on perusteltua antaa merkitystä
myös työttömyysturvaa koskevaa valitusasiaa ratkaistaessa.
Soveltamisohje, joka ei ole sitova, ei kuitenkaan oikeuta tulkitsemaan
lakia sen sanamuodon vastaisesti. Asiassa ei ole todettavissa muutakaan
oikeudellisesti hyväksyttävää perustetta soveltaa 31.12.2009 saakka
voimassa ollutta työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:ää sanamuotonsa
vastaisesti. Tämän vuoksi korotetun ansio-osan saamiseksi riittää muiden
edellytysten täyttyessä vähintään 20 vuoden työssäoloajan hankkiminen
kertaalleen. Työssäoloaikaa koskevaa edellytystä ei siis tarvitse
täyttää uudelleen ennen uuden työttömyysjakson alkamista. Näin ollen
A:lta ei voida evätä oikeutta ansiopäivärahan korotettuun ansio-osaan
työttömyyskassan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan
päätöksissä mainituilla perusteilla.

Äänestys 3-.2

VakO 744:2012

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments