Vaasan HO täsmentää avopuolison oikeutta olla todistamatta rikosasiassa

25.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2013:1
Todistelu, avopuolison oikeus kieltäytyä todistamasta.
Hätäkeskustallennetta koskeva hyödyntämiskielto

… Asiassa on painavat perusteet päätyä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan
mukaisesti siihen, että avopuolisoilla, joiden suhde on
rinnastettavissa avioliittoon, on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n
nojalla jo nykyisin vastaavat perhe-elämän suojaan perustuvat oikeudet
kieltäytyä todistamasta puolisoaan vastaan kuin aviopuolisoilla.
Lainkohdan sanamuoto, joka ei enää vastaa vallitsevia käsityksiä
perhe-elämän suojasta, ei voi muodostaa estettä tällaiselle
laajentavalle tulkinnalle. Sääntely on tältä osin yhteneväinen myös
Ruotsin oikeudenkäymiskaaren 36 luvun 3 §:n kanssa (ks. myös NJA 2007 s.
874). Lisäksi oikeusministeriön asettaman todistelutoimikunnan
mietinnössä ehdotetaan oikeuskirjallisuudessa jo yleisesti esitettyjen
näkemysten mukaisesti, että myös avopuolisoille annetaan todistajina
vastaava kieltäytymisoikeus kuin mitä aviopuolisoilla jo on (ks. OM
69/2012 s. 46, 66 ja 105-106).

[B:n soittaman puhelun] Hätäkeskustallenne muodostaisi todisteeksi hyväksyttäessä pääasiallisen
syytettä tukevan näytön. Kun syyttäjän todisteeksi nimeämä tallenne B:n
hätäkeskukseen soittamasta puhelusta sisältää tietoa seikoista, jotka
kuuluvat B:n vaitiolo-oikeuden piiriin, tallenteen todisteena
käyttämisen salliminen merkitsisi B:n vaitiolo-oikeuden sellaista
murtamista, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Tallenteen
vastaanottaminen todisteena johtaisi ristiriitaan myös vastaajan
vähimmäisoikeuksia koskevien sopimusmääräysten kanssa. Kun B on
kieltäytynyt todistamasta asiassa, ei A:lla olisi mahdollisuutta käyttää
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 d-kohdan mukaista
vastakuulusteluoikeuttaan. Hovioikeus ei salli syyttäjän esittää
todisteena tallennetta B:n puhelusta hätäkeskukseen.

VaaHO:2013:1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments