Tasa-arvovaltuutettu: Transsukupuolisten ihmisten oikeus hedelmöityshoitoihin

3.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasa-arvovaltuutetun saamien ilmoitusten mukaan pareille, joissa toinen puolisoista on transsukupuolinen, ei ole annettu hedelmöityshoitoja transsukupuolisen henkilön omilla tai ulkopuolisen luovuttajan sukusoluilla

Tilanteissa on myös ollut
epäselvyyttä siitä, kuuluuko hoitojen antaminen yksityisille vai
julkisille terveyspalvelujen antajille.

Tasa-arvovaltuutetun kanta on, että hedelmöityshoitojen epääminen
pareilta sen vuoksi, että toinen puolisoista on transsukupuolinen,
asettaa heidät tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla eriarvoiseen
asemaan sukupuolen perusteella.


Hedelmöityshoidoista annetun lain mukaan
hedelmöityshoitoa voivat saada heteroparit, naisparit ja yksin
elävät naiset. Hedelmöityshoitolaissa ei ole todettu, että hoidon
antamisen esteenä olisi hoitoa saavan transsukupuolisuus. Se,
voidaanko lapselle turvata hedelmöityshoitolaissa edellytetyllä
tavalla tasapainoinen kehitys, on arvioitava transsukupuolisten
henkilöiden ja heidän puolisoidensa kohdalla samoja periaatteita
noudattaen kuin muidenkin hedelmöityshoitojen avulla vanhemmiksi
haluavien kohdalla.

Tasa-arvovaltuutetun käsityksen mukaan
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun
lain
lisääntymiskyvyttömyyttä koskeva säännös liittyy vain
juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin sukupuolen
korjauksen yhteydessä, eikä sen voida tulkita ulottuvan
vaikutuksiltaan sen laajemmalle. Sillä ei voida siten esimerkiksi
perustella hedelmöityshoitojen antamatta jättämistä pareille,
joissa toinen puolisoista on transsukupuolinen. Säännöstä ei voida
tulkita laajentavasti senkään vuoksi, että sen voidaan katsoa
olevan ristiriidassa perustuslain säännösten, kuten esimerkiksi
henkilökohtaisen koskemattomuuden periaatteen toteutumisen kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa työryhmän
selvittämään tämän lain muutostarpeita. Työryhmä aloittaa
toimintansa syksyllä 2013.

Kiireettömän hoidon perusteissa on suositus olla antamatta
hedelmöityshoitoja julkisen terveydenhuollon puolella niissä
tilanteissa, joissa lapsettomuuden taustalla on sterilisaatio.
Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että suositusta ei voida soveltaa, jos
sterilisaatio on tehty transsukupuolisuuteen liittyen.
Sterilisaatio ei ole transsukupuolisten henkilöiden oma valinta,
sillä se on seurausta sairauden hoitoon annettavista
lääketieteellisistä hoidoista tai se on tehty translaissa säädetyn
juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytysten täyttämiseksi.
Transsukupuolisten henkilöiden tilannetta ei voida rinnastaa muista
syistä steriloitujen henkilöiden tilanteeseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments